Nu lanseras Min vårdplan urinblåsecancer

Sidan publicerades 17 februari 2022

Idag lanserar RCC Min vårdplan urinblåsecancer, den sjunde diagnosspecifika Min vårdplan enligt nationell modell. Innehållet publiceras digitalt via 1177 och i pappersformat på www.cancercentrum.se.

Syftet med de nationella versionerna av Min vårdplan är att öka jämlikheten på informationen och stödet, och samtidigt avlasta verksamheterna så de inte själva behöver ta fram och förvalta patientinformation.

Jenny Rundgren- Att skapa möjligheter för alla patienter med urinblåsecancer att genom hela vårdkedjan få samlad skriftlig information, som är skriven och faktagranskad av professionen och patientföreträdare känns fantastiskt, säger Jenny Rundgren, ordförande i arbetsgruppen för patientinformation till Min vårdplan urinblåsecancer.

- Det har varit utmanande, men framför allt lärorikt och roligt att få arbeta med kollegor från andra regioner. Att patientföreträdare funnits med i arbetsgruppen hela vägen känns också som en kvalitetsförbättring i rätt riktning.

Avsikten med nationell Min vårdplan är att ge information om patientens hela vårdförlopp, med alla olika delar inkluderade. Men informationen ska också vara anpassad efter varje patients situation och behov. Informationen ger patienten möjlighet att aktivt kunna ta del av hela sitt vårdförlopp, samtidigt som kontaktsjuksköterskan kan anpassa planen under vårdförloppets gång.

- Det är mycket bra att vi fått ett nationellt dokument för blåscancerpatienter. Jag utgår från att man i alla regioner kommer att använda verktyget. Kanske bör man senare vid revidering också ta med urotelial cancer i urinledare med mera, som ju är samma slags cancer. Flera av dessa har också cancer i urinblåsan, säger Carl-Henrik Sundin, patientrepresentant.

Ytterligare nationella versioner av Min vårdplan som planeras lanseras under 2022 är:

  • Huvud- och halscancer
  • Barncancer (ALL)
  • Myelom
  • Skelett - och mjukdelssarkom
  • Lungcancer
  • Hudcancer
  • Bukspottkörtelcancer hösten
  • Okänd primär tumör, CUP hösten
  • Livmoderhalscancer

Min vårdplan urinblåsecancer på cancercentrum.se

Om Min vårdplan i cancervården