Minskande effekter av pandemin – antalet rapporterade cancertumörer ökar igen

Sidan publicerades 9 februari 2022

RCC i samverkan publicerar nu den sjätte delrapporten om hur covid-19-pandemin påverkat antalet rapporterade cancertumörer. Rapporten omfattar perioden januari 2020 – juni 2021. Till skillnad från tidigare rapporter går det nu att se en återhämtning av antalet registrerade cancertumörer.

Under första halvåret 2021 jämfört med samma period 2019 ses en svag uppgång på 1,3 %, vilket motsvarar 753 fler registrerade cancertumörer. Denna uppgång är statistiskt säkerställd.

– En viktig orsak till återhämtningen är troligen att befolkningens minskade benägenhet att söka vård våren 2020 tycks ha återgått till mer normala nivåer under 2021, något som sannolikt avspeglar en god vaccinationstäckning, säger en av rapportens författare Johan Ahlgren.

Den sammantagna effekten av pandemin under 2020 till och med 30 juni 2021 var en nedgång på 3,8 %, jämfört med den tidigare rapporterade nedgången på drygt 6 % under 2020 jämfört med 2019.

Skillnad mellan cancerformer

Antalet diagnosticerade cancertumörer under januari – juni 2021 jämfört med samma period 2019 skiljer sig åt mellan olika cancerformer. Exempelvis uppvisade hudmelanom en tydlig ökning med 7 % under första halvåret 2021 jämfört med 2019. Det gäller också gruppen övriga cancerformer som ökade med 6,6 % under samma period. Även bröstcancer uppvisade en ökning med 3,3 %, men uppgången var inte statistiskt säkerställd.

Prostatacancer visar däremot en fortsatt minskning på 10,6 % under januari – juni 2021 jämfört med samma period 2019.Johan-Ahlgren-okt-2021.jpg

– En bidragande orsak till den fortsatta nedgången är troligen den ökade användningen av magnetkamerabilder vid diagnostik av prostatacancer, något som gör att överdiagnostiken av prostatacancer med utpräglad lågriskprofil förväntas minska, säger Johan Ahlgren.

Även lungcancer (8,4 %) och livmoderhalscancer (10,2 %) uppvisar statistiskt säkerställda minskningar första halvåret 2021 jämfört med 2019.

Blandad bild för olika åldersgrupper

För åldersgrupperna 50–59, 70–79 och 80+ visades uppgångar av antalet rapporterade cancertumörer på 2,5 – 7,8 % under första halvåret 2021 jämfört med samma period 2019. En fortsatt nedgång noterades för åldersgrupperna 18–49 år och 60–69 år med 6,4 % respektive 3,7 %. Däremot fanns ingen statistiskt säkerställd förändring för åldersgruppen barn 0–17 år. Inga skillnader mellan kvinnor och män kunde noteras.

Det fanns endast mindre skillnader mellan de sex sjukvårdsregionerna. Endast i Sjukvårdsregion Mellansverige sågs en statistiskt säkerställd uppgång med 5,2 % under första halvåret 2021. Övriga fem sjukvårdsregioner uppvisar ingen statistiskt säkerställd upp- eller nedgång med resultat som ligger nära 0 %.

– I ljuset av den stora belastning som covid-19-pandemin utgjorde på akutsjukvården under stora delar av perioden januari – juni 2021 kan man slå fast att hälso- och sjukvårdens förmåga att diagnosticera cancer under samma period framstår som god. Ytterligare uppföljningstid av effekterna på cancerdiagnostiken behövs dock innan en slutlig bedömning kan avges, avslutar Johan Ahlgren.

Uppskjuten cancervård, delrapport 6 - Jämförelse av antalet registrerade anmälningspliktiga tumörer januari-juni 2021 med motsvarande period
2019

Statistik uppskjuten cancervård

Intervju i Sveriges Radio

Ett inslag i Sveriges Radio P1 där Johan Ahlgren intervjuas om rapporten går att ta del av här:
Ökning i antalet cancerfall, Sveriges Radio