Höjd ambitionsnivå i rapporteringen för SVF 2022

Sidan publicerades 1 februari 2022

Arbetet med standardiserade vårdförlopp (SVF) under 2022 kommer innebära en ambitionshöjning vad gäller att inkludera patienter i SVF. Andra nyheter är att alla regioner kommer att skicka ut patientenkäter för SVF, att ett nytt SVF införs och att särskilda satsningar kommer att göras inom urologin.

Under pandemin har cancervården generellt klarat sig bra. Regionerna har prioriterat cancervården och fortsatt att arbeta enligt de nationella vårdprogrammen. SVF är ett viktigt verktyg för att uppnå en jämlik cancervård i hela landet.

Inklusionsmålet ska nås

Målet med SVF är att alla cancerpatienter ska få en likvärdig utredning utan onödiga väntetider oavsett var man bor. En förutsättning för det är att vården startar SVF-utredningar för alla patienter som har de definierade symtomen, så kallad välgrundad misstanke, för en viss cancerdiagnos. Om vissa regioner har högre tröskel för att utreda patienter blir vården inte jämlik.

Därför har målet redan från start varit att minst 70 procent av alla cancerpatienter ska utredas enligt SVF. Målet nåddes på nationell nivå redan 2018 men det finns vissa regioner som har en bit kvar.

– Om en region har korta väntetider men bara redovisar hälften av patienterna så vet vi ju ingenting om hur det går för de andra, säger Hans Hägglund, ordförande för RCC i samverkan och nationell cancersamordnare vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Det är först när alla regioner inkluderar minst 70 procent av cancerpatienterna i SVF som vi med säkerhet kan jämföra väntetiderna över landet.

PREM-enkäter visar patienternas upplevelser av SVF

Ytterligare ett område som är centralt i SVF-satsningen är att följa patienternas upplevelse av cancervården via så kallade PREM-enkäter. Under pandemin har utskicken varit frivilliga för regionerna men nu ingår de igen i den obligatoriska rapporteringen.

– PREM-enkäterna är en av hörnstenarna i uppföljningen av SVF, säger Hans Hägglund. Att vi åter igen får en heltäckande bild av patienternas upplevelser är viktigt för det fortsatta arbetet.

De regioner som har fortsatt insamlandet av enkäter har kunnat se att patienternas upplevelser av cancervården har varit fortsatt goda. RCC kommer att publicera data om detta under året.

Patienternas upplevelser av SVF

Urologi blir ett fokusområde

När SVF-arbetet drog igång i Sverige låg fokus på de långa och ojämlika väntetiderna för prostatacancer, men även andra urologiska cancerdiagnoser har långa väntetider.

– Vi såg en viss förbättring de första åren men vi behöver göra mer för den här patientgruppen och ta ett större grepp. Därför blir urologin ett fokusområde i år, säger Hans Hägglund.

Regionerna har i uppdrag att göra särskilda insatser på området och RCC kommer att initiera en större genomlysning som ska ligga till grund för ett långsiktigt nationellt arbete.

Ett nytt SVF ska införas

Hur en SVF-utredning ser ut skiljer sig mellan diagnoserna och därför finns drygt 30 olika SVF-beskrivningar. De inkluderar de allra flesta cancerdiagnoser, men en grupp som inte har inkluderats i något tidigare SVF är patienter med myeloproliferativa neoplasier, MPN. Under året införs ett SVF även för dem.

– Majoriteten av patienterna med MPN har med modern cancerbehandling en god prognos, men utan behandling riskerar de att få blodproppar i till exempel hjärtat eller hjärnan, säger Hans Hägglund. Därför är det viktigt att diagnosticera patienterna tidigt så att rätt behandling kan sättas in.