Stora uppdateringar i stöddokument för extravasering och antiemetika

Sidan publicerades 6 december 2022

Stöddokumenten för att förebygga, uppmärksamma och åtgärda extravasering av antitumoral intravenös behandling samt för illamåendeprofylax/behandling i samband med antitumorala läkemedelsbehandlingar är uppdaterade och utbyggda. Båda stöddokument har gått igenom stora revideringar och uppdaterats till idag gällande förhållanden. Dokumenten riktas till vårdpersonal som ger läkemedelsbehandling till vuxna med cancersjukdom.

läkemedel_regimbiblioteket.jpgStörre genomgång av riktlinjer

Vid intravenös läkemedelsbehandling är extravasering (läckage) av cytostatika till omgivande vävnad  en ovanlig men allvarlig komplikation som kan leda till lokal vävnadsdöd. Det är viktigt att känna till rutiner för att minska risken, att uppmärksamma symtom som kan tyda på extravasering, samt vidta rätt åtgärder om läckage uppstått. Extravaseringsdokumentet uppdaterades senast 2013, och har därför genomgått en omfattande revidering och stor utvidgning. Stöddokumentet har ändrats med utgångspunkt i regionala befintliga PM, vetenskapliga artiklar och internationella guidelines.

Målet med antiemetisk behandling är att minska eller förebygga cytostatikautlöst illamående och kräkningar genom behandling med antiemetiska läkemedel. Antiemetikadokumentet har tagit utgått från ASCO-guidelines, vars rekommendationer har översatts och anpassats till svenska förhållanden.

Revideringarna har gjorts av arbetsgrupper från regimbibliotekets referensgrupp. Stöddokumenten finns publicerade i Kunskapsbanken.

Nyheter för förebyggande, upptäckt och behandling av extravasering:

  • Uppdaterad och utvidgad information om åtgärder vid extravasering – nu för både perifer och central infart, specifika åtgärder vid extravasering av vissa grupper av läkemedel.
  • Rekommendationer för efterkontroller och dokumentation.
  • Behandlingsinstruktioner för egenvård med värme respektive kyla vid extravasering.
  • Ny utvidgad lista – antitumorala läkemedels risk för vävnadsskada vid extravasering.

Nyheter för förebyggande och behandling av illamående:

  • Tablett Olanzapin 2,5-5 mg (max 10 mg/dygn) rekommenderas till natten, ett definierat antal dagar (eller vid behov), och ersätter tablett Metoklopramid (Primperan) vars effekt är ifrågasatt och inte längre rekommenderas i ASCO-guidelines.
  • Tablett Betapred 4-8 mg ges endast dag 1 i flertalet steg. Tidigare ingick Betapred i nedtrappande doser även dag 2- (5). Ändringen görs för att minska kortisonanvändningen generellt, och möjliggörs av att Olanzapin har god effekt mot fördröjt illamående.
  • Peroral behandling rekommenderas i första hand.

För att underlätta nationell standardisering beskrivs behandlingskombinationerna i ett antal steg. Med utgångspunkt från behandlingens emetogena grad, behandlingslängd och individuell riskbedömning väljs antiemetikasteg för patienten.

 

Samtliga stöddokument, Kunskapsbanken 

Stöddokument Antiemetika, Kunskapsbanken (PDF)

Stöddokument Extravasering, Kunskapsbanken (PDF)