556 miljoner kronor till en jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård

Sidan publicerades 23 december 2022

Regeringen och SKR har träffat en överenskommelse för 2023 om insatser för en jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård i Sverige, i linje med den svenska cancerstrategin och regeringens långsiktiga inriktning för det nationella arbetet med cancervården.

Överenskommelsen för 2023 uppgår till 556 miljoner kronor. Medlen ska bland annat gå till att fortsätta utveckla arbetet med Standardiserade vårdförlopp (SVF) och för arbetet inom barncancerområdet.

 –Det är mycket positivt att regeringen fortsätter avsätta medel för att skapa en jämlik och effektiv vård. De årliga överenskommelserna är ett viktigt verktyg för att driva utvecklingen inom området framåt, säger Helena Brändström, tillförordnad nationell cancersamordnare.

Enligt överenskommelsen ska RCC i samverkan vara nationellt stödjande, stimulerande och samordnande i arbetet med att utveckla cancervården enligt intentionerna i cancerstrategin.

Insatserna i 2023 års överenskommelsen delas in i fyra områden som motsvarar cancerstrategins delar:

  • Prevention och tidig upptäckt
  • Tillgänglig och god vård m.m. med fokus på patienten
  • Kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och forskning
  • Tillgång till och användning av medicinska teknologier

Prevention och tidig upptäckt

Inom området prevention och tidig upptäckt ryms bland annat insatser med att medverka till att allmänheten får en ökad kännedom om cancerprevention, en särskild insats för att utrota livmoderhalscancer och fortsatt stöd till organiserad prostatacancertestning (OPT).

RCC i samverkan ska också stödja regionernas screeningverksamheter för att åstadkomma ett högt och jämlikt deltagande i hela landet.

Tillgänglig och god vård m.m. med fokus på patienten

Inom området tillgänglig och god vård m.m., med fokus på patienten, är huvudområdena fortsatt arbete med standardiserade vårdförlopp (SVF), Insatser inom barncancerområdet, rehabilitering och palliativ vård samt arbete med Min vårdplan.

Kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och forskning

Inom kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och forskning ska bland annat arbetet med framtagande och revidering av nationella vårdprogram samt utveckling av regimbiblioteket fortsätta. RCC i samverkan ska också stödja universitetssjukhusen i att uppnå status som comprehensive cancer center (CCC) och tillsätta en nationell arbetsgrupp inom strålbehandling som ska inleda åtgärder för att utvärdera och samordna Sveriges resurser för strålbehandling, så att dessa används på ett optimalt sätt. 

Tillgång till och användning av medicinska teknologier

Området innefattar ett uppdrag till RCC i samverkan att analysera och beskriva vilka möjligheter, utmaningar och konsekvenser utvecklingen av precisionsdiagnostik kan komma att innebära för hälso- och sjukvården samt att tillsätta en nationell arbetsgrupp för cancergenomik.

Överenskommelse Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2023 (pdf, nytt fönster)

Läs mer om överenskommelsen