Patientinformation på engelska i Regimbiblioteket

Sidan publicerades 25 april 2022

Patientinformationerna för vuxna finns nu både på svenska och engelska. Under året kommer även patientinformation publiceras på arabiska. Översättningarna är ett led i att säkra att så många patienter som möjligt kan ta del av och förstå viktig information om sina behandlingar.

engelska_regimbiblioteket.jpg

I Nationella regimbiblioteket i Kunskapsbanken finns idag drygt 600 fastställda regimer med tydliga och enhetliga beskrivningar av hur man doserar och kombinerar antitumorala läkemedel. Vid de flesta regimer finns även patientinformation som beskriver behandlingen, vilka läkemedel, hur och när dessa ska ges eller tas. Symtom på och råd vid vanliga biverkningar samt ger kortfattade råd om levnadsvanor under behandlingen beskrivs också. I informationen anges också när man akut bör kontakta vården.

Viktigt att patienten har rätt information

Antitumorala behandlingar ger ofta olika biverkningar och det är viktigt att patienten vet vilka biverkningar som normalt kan förväntas, och vilka tillstånd som är så allvarliga att hen måste uppsöka vården. Regionala cancercentrum har tagit fram kortfattade och lättlästa texter med den viktigaste informationen.

Patientinformationen kan med fördel skrivas ut av vårdpersonal och lämnas över till patienten men de kan även länkas till digitala ”Min Vårdplan”. Informationen finns på samma sidor som läkemedelsregimerna där de kan laddas ner eller skrivas ut.

Arbetet med patientinformation

Projektet med patientinformation påbörjades under 2018 och har sedan dess arbetats fram i samarbete med många olika instanser. RCC:s nationella preventionsgrupp har varit delaktig i att ta fram en generell text kring råd om levnadsvanor. Patientföreträdare och företrädare för vården har granskat texterna och deltagit i deras utformning. Texterna har även granskats av erfarna onkologsköterskor för att säkerställa att relevanta biverkningar tas med. Därefter har en språkkonsult med kunskap om 1177 och dess riktlinjer hjälpt till göra informationen mer lättläst.

 

Nationella regimbiblioteket, Kunskapsbanken