Ny nationell samordnare för Min vårdplan

Sidan publicerades 1 april 2022

Sedan 1 februari är Claire Micaux, Stockholm, ny nationell samordnare för Min vårdplan cancer. Nu leder hon ett nationellt nätverk som arbetar med målet att införa Nationell Min vårdplan i alla verksamheter som behandlar patienter med cancer.

Claire MicauxHallå där Claire, hur är läget?

– Tack, det är bara bra! Jag har fullt upp med att sätta mig in i det roliga uppdraget, att göra Min vårdplan cancer till en etablerad del av RCC:s nationella kunskapsstöd.

Berätta om dig själv. Vem är du?

– Jag är utbildad distriktssköterska och har länge arbetat inom primärvård och inom avancerad sjukvård i hemmet. Min nya anställning finns vid RCC Norr i Umeå, men jag arbetar på distans från Stockholmsområdet där jag bor med min familj.

Vad har du jobbat med tidigare?

– Närmast kommer jag från kunskapsteam CaPrim vid Akademiskt primärvårdscentrum i Region Stockholm, där jag på uppdrag av RCC arbetade med att utveckla primärvårdens omhändertagande av personer med cancer.

Jag har ganska nyligen avslutat en forskarutbildning i vårdvetenskap med en avhandling om nätbaserat psykosocialt stöd för unga vuxna som behandlats för cancer.

Vad innebär det att vara nationell samordnare för Min vårdplan?

– Det innebär att vara en länk mellan RCC och de som jobbar med att ta fram och förmedla patientinformation som är korrekt, tydlig och skriven ur patientens perspektiv. Jag samarbetar med de regionala handläggarna som leder nationella arbetsgrupper för Min vårdplan, för olika diagnoser.

Vad kan du bidra med i det arbetet?

– Jag har tidigare arbetat med att ta fram texter med lättillgänglig, saklig och evidensbaserad information kring cancerbehandlingar och deras biverkningar, både för patienter och vårdpersonal. Dessutom har jag färsk erfarenhet från vården, så att jag lätt kan ta till mig och förmedla vidare hur olika verktyg fungerar i kliniken och vilka behov som finns.

Från forskarvärlden har jag med mig ett vetenskapligt förhållningssätt som kommer att behövas när konceptet för Min vårdplan ska vidareutvecklas.

Vad är det bästa med att patienter med cancer får Min vårdplan?

– Med nationell Min vårdplan kommer cancervården ett steg närmare målet om en jämlik vård, oavsett geografiskt eller socioekonomiskt utgångsläge. Patienter som har tillgång till samlad, granskad och relevant information och känner till sina rättigheter blir tryggare och kan vara delaktiga i sin egen vård.

Min vårdplan ska vara ett komplement till professionens sakkunskap och personcentrerade bedömningar. Rätt använd kan Min vårdplan bidra till att stärka förtroendet för vården, samtidigt som personal frigörs till mer omfattande behov.

Vilka förväntningar har du på RCC? 

– Jag förväntar mig att RCC ska fortsätta att stödja utvärdering, vidareutveckling och implementering av Min vårdplan. För att detta ska fungera behöver regionerna prioritera utvecklingsarbete. Det gäller särskilt kontaktsjuksköterskor och annan omvårdnads- och rehabiliteringspersonal, som behöver få tid för att kunna engagera sig i att långsiktigt förbättra cancervården.

Jag hoppas dessutom att RCC ska vara drivande i att underlätta teknisk och regionövergripande integrering av olika system i den nationella kunskapsstyrningen, så att vården blir så sömlös som möjligt, både för patienter och personal.

Vad gör du helst en ledig dag?

– När jag inte hänger med mina tre barn på deras aktiviteter tycker jag om att träna, gärna ute i naturen!

Fakta: Min vårdplan

Min vårdplan syftar till att göra en patient med cancer tryggare och mer delaktig i den egna vården. I Min vårdplan får patienten information om hela vårdförloppet.

Innehållet i Min vårdplan anpassas efter varje patients behov, önskemål och var i sjukdomsprocessen patienten befinner sig.

Nationell Min vårdplan innehåller fördjupad patientinformation, vilket avlastar verksamheterna som inte själva behöver ta fram och förvalta informationen.

Den vårdprofession som använder materialet kan vara säker på att de lämnar aktuell och relevant information till sina patienter.