Kontaktsjuksköterskan behöver bättre förutsättningar för att utföra sitt uppdrag

Sidan publicerades 28 september 2021

Behovet av att utveckla verksamheten för kontaktsjuksköterskor är stort samtidigt som många saknar förutsättningar för att utföra sitt grundläggande uppdrag. Det visar resultaten från ett forskningsprojekt vid Karlstads universitet där kontaktsjuksköterskeverksamheten i Sverige har kartlagts.

Karlstads universitet driver i samverkan med RCC Väst och RCC Syd ett nationellt forskningsprojekt som syftar till att kartlägga kontaktsjuksköterskeverksamheten genom att beskriva kontaktsjuksköterskans roll, funktion och förutsättningar för uppdraget.

Nu publiceras en delrapport som visar att ett stort antal kontaktsjuksköterskor fortfarande saknar förutsättningarna för att utföra sitt uppdrag samt att det finns ett fortsatt behov av att utveckla verksamheten: tid för uppdraget, kontinuitet och tillgänglighet och upprätta plan för cancerrehabilitering.

En djupare analys visar även att kontaktsjuksköterskeverksamheten blev starkt påverkad av restriktionerna till följd av covid-19-pandemin, framför allt gällande kontakt med närstående.

Patienternas perspektiv tas tillvara

RCC har i över tio år arbetat med införandet av kontaktsjuksköterska i cancervården. Det är därför angeläget att nationellt undersöka kontaksjuksköterskors erfarenheter och förutsättningar för att utföra sitt uppdrag kopplat till patienters uppfattning av vårdens kvalitet.

Kunskap från studien kan användas för att säkerställa att den fortsatta implementeringen och utvecklingen av kontaktsjuksköterskeverksamheten i Sverige möter patienters behov och preferenser för stöd. Därför kommer det fortsatta arbetet också omfatta en studie av vårdkvalitet ur patienternas perspektiv och deras hälsorelaterade livskvalitet.

Studien förväntas bidra med ytterligare kunskap om vilka förutsättningar som krävs för att patienterna ska få en personcentrerad vård som möter deras behov av kontinuitet, delaktighet och trygghet. Vidare kommer skillnader i kontaktsjuksköterskeverksamhetens innehåll och tillgänglighet studeras mellan regioner och olika diagnosgrupper.

– Preliminära resultat visar att vi tyvärr är långt ifrån en jämlik kontaktsjuksköterskefunktion över landet och vi ser med oro på risken för att de förändringar som skett under covid-19-pandemin blir permanenta. Att forska på kontaktsjuksköterskefunktionen ur både ett organisations- och patientperspektiv gör att vi kan förstå vad som krävs för att ge en god vård och ett bra stöd till dem som diagnosticerats med cancer i Sverige, säger Maria Larsson, professor på Karlstads universitet.

Rapport: Kontaktsjuksköterskor i cancervård – organisatoriska förutsättningar och vårdkvalitet (pdf, nytt fönster)

Läs vidare

Kontaktsjuksköterskans uppdrag