Rapport: Kartläggning av RCC i samverkans verksamhet i relation till Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Sidan publicerades 3 november 2021

Hur kan RCC:s arbete med den nationella cancersatsningen bäst integreras i den nationella kunskapsstyrningen? Den frågan diskuteras i en rapport som tagits fram av konsultföretaget Lumell på uppdrag av styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning, SKS.

2018 gick alla regioner samman i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Det har lett fram till att vi idag har 26 nationella programområden (NPO) som arbetar med kunskapsstyrning för en evidensbaserad, likvärdig och resurseffektiv vård av hög kvalitet samt jämlik hälsa. Målen ska uppnås med hjälp av kunskapsstöd, till exempel nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp samt genom stöd till uppföljning, exempelvis tillgängliggörande av data från hälsoregister.

Vart och ett av de 26 programområdena har tilldelats en sjukvårdsregion som stödjande. För NPO cancersjukdomar, har Norra sjukvårdsregionen fått ett vilande värdskap eftersom en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om en riktad satsning på cancervården gör att det aktiva värdskapet ligger hos SKR. NPO cancersjukdomar/RCC i samverkan består av cheferna för de sex Regionala cancercentrumen och SKRs nationella cancersamordnare.

Handlingsplan för samverkan

RCC-organisationen bildades 2011 som ett resultat av den statliga cancersatsningen. Redan från starten fanns kunskapsstyrning med som en del av ett bredare uppdrag. I och med etableringen av den Nationella kunskapsstyrningen uppstod ett behov av en grundlig kartläggning av RCC i samverkan för att säkerställa en klok integrering i kunskapsstyrningsorganisationen. Syftet var att kunna dra största möjliga nytta av RCC:s erfarenheter inom området och samtidigt uppnå vinster genom en mer enhetlig och tydlig organisation.

Rapporten visar att RCC i samverkan på ett antal punkter skiljer sig från NKS motsvarande strukturer, NPO:erna. För att underlätta en stegvis integrering har en handlingsplan för stärkt samverkan och ensning av arbetssätt mellan RCC i samverkans och övriga NPO:ers stödfunktioner påbörjats. Arbetet utgår från rapporten och utförs under ledning av Sveriges Kommuner och Regioner. Handlingsplanen kommer att beröra aktiviteter och utvecklingsinsatser under 2022 och framåt.

Rapport: Kartläggning av RCC i samverkans verksamhet (pdf, nytt fönster)

Läs vidare

Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård