Insatser inom cancerområdet påverkade av pandemin

Sidan publicerades 31 mars 2021

I årets överenskommelse med staten om jämlik och effektiv cancervård ingår att Sveriges Kommuner och Regioner senast den 31 mars ska avge rapport till Socialdepartementet om arbetet under 2020. Av rapporten framgår att covid-19-pandemin har påverkat genomförandet av årets insatser.

Överenskommelserna på cancerområdet mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten driver utvecklingen inom cancervården framåt enligt intentionerna i den nationella cancerstrategin. Med årligen reviderade insatser och löpande uppföljning kan arbetet kontinuerligt anpassas efter uppnådda resultat och förändringar i omvärlden.

Covid-19-pandemin som startade på allvar i Sverige mars 2020 drabbade regionerna olika hårt vilket också gällde effekterna på cancervården. I stort har cancervården prioriterats och fungerat väl för patienter som sökt vård, men många verksamheter rapporterar minskat antal nydiagnostiserade cancerfall.

Den viktigaste orsaken till nedgången av cancerdiagnoser tycks vara befolkningens minskade benägenhet att söka vård vid symtom samt en minskad benägenhet genomföra screeningundersökning när man blir kallad.

Flera regioner rapporterar också minskat antal canceroperationer och fysiska besök. Omfördelning och sjukskrivning av vårdpersonal har på flera håll lett till att ordinarie verksamhet fått skalas ned.

Samtidigt har arbetet med nya arbetssätt påskyndats, vilket bland annat gett bättre och ökat samarbete mellan sjukhus inom och mellan regionerna, liksom förbättrat samarbete med privata vårdgivare. Digitala besök, framför allt återbesök, har också ökat i hela landet.

Screening och organiserad prostatacancertestning påverkad av pandemin

Två regioner, Skåne och västra Götaland, har trots pandemin kommit igång med organiserad prostatacancertestning. Under 2021 kommer liknande projekt att påbörjas i Stockholm och förmodligen även i ytterligare några regioner.

Regionerna arbetar nu för att successivt att komma ifatt med gynekologisk cellprovtagning och med mammografi som delvis pausades under våren 2020. För gynekologisk cellprovtagning gav Socialstyrelsen i juli ut tillfälliga förskrifter som medger en bredare användning av HPV-självprovtagning. Stockholm, Östergötland, Skåne och Dalarna har snabbt kunnat följa föreskrifterna då anpassningar för självprovtagning redan funnits på plats.

Införandet av screening för tjock- och ändtarmscancer har dock försenats men kommer nu att komma igång under 2021 genom att använda det generiska kallelse- och uppföljningssystemet för screening som RCC i samverkan har utvecklat. Region Dalarna är först ut följt av Skåne, Örebro, Östergötland och Norrbotten.

Färre SVF-utredningar men med kortare ledtider

Arbetet med standardiserade vårdförlopp (SVF) har påverkats på så sätt att färre patienter har registrerats för utredning enligt SVF. Väntetiderna för de patienter som utretts för cancer var dock kortare, vilket är ett tecken på att regionerna kunnat prioritera cancervården under pandemin

Handlingsplan barncancer

Inom barncancerområdet har en nationell arbetsgrupp för barncancer bildats och en handlingsplan för åren 2020–2022 har tagits fram, med förslag på insatser för att utveckla och stärka barncancervården.

Även arbetet med patientinformation till Min vårdplan har gått långsammare än planerat men mot slutet av 2020 publicerades Min vårdplan för de första diagnoserna: bröst- och peniscancer. Under 2021 planeras Min vårdplan färdigställas för tjock- och ändtarmscancer, prostatacancer, huvud- och halscancer, urinblåsecancer, äggstockscancer, tumörer i det central nervsystemet, barncancer och myelom.

Inom områdena kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och forskning har arbetet kunnat fortgå, men hastigheten och ibland inriktningen har behövt förändras. Till exempel har vårdprogramgrupperna behövt ta fram tillfälliga anpassningar av vårdprogrammen med rekommendationer anpassade till smittrisker, vårdbelastning och tillgängliga resurser.

Direktöverföring av läkemedelsdata

Ett viktigt steg har tagits för att kunna direktöverföra data från ordinationsstöden för cytostatika (Cytodos och Cytobase) till registret för cancerläkemedel. Region Skåne är först ut och där fungerar nu direktöverföring från Cytobase. Region Sydöst har sjösatt två piloter, varav en för direktöverföring från cytodos och även i Region Västra Götaland pågår ett integrationsarbete med syfte att automatiskt överföra rapporteringar från Cytobase till läkemedelsregistret.

– Trots pandemin har flera projekt varit möjliga att genomföra tack vare en snabb omställning till digitala arbetssätt och att utvecklingen av cancervården har haft en hög prioritet av alla inblandade aktörer, säger Hans Hägglund, nationell cancersamordnare vid Sveriges Kommuner och Regioner och ordförande för RCC i samverkan.

Rapport: Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider (pdf, nytt fönster)

Överenskommelse om Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider