Färre fall av tarmcancer med riktade screeninginsatser

Sidan publicerades 4 mars 2021

Allmän screening av 60–79-åringar för tjock- och ändtarmscancer beräknas kunna minska antalet drabbade av denna cancerform med åtminstone 400 fall årligen. Men framgångsrik screening förutsätter ett högt deltagande i screeningprogrammet och deltagandet kan vara lägre i högriskgrupper. En ny rapport från RCC som utgår från s.k. geomapping, visar att det behövs riktade insatser för effektivare screening i geografiska upptagningsområden där screening förväntas ge mest nytta.

Cancer i tjock- och ändtarm är den tredje vanligaste cancerformen bland män och kvinnor i Sverige. Tidig upptäckt och behandling innebär att nästan alla patienter kan botas och att efterföljande besvär av behandlingen blir mindre, vilket ger en högre livskvalitet och mindre lidande för patienten. Dessutom kan förstadier till tjock- och ändtarmscancer upptäckas och tas bort så att cancer inte behöver utvecklas.

Nu visar en ny analys av data från hela Sverige att Region Stockholm Gotland, som genomfört screening för tarmcancer sedan 2008, har haft en väsentligt lägre förekomst av tjock- och ändtarmscancerfall än övriga sjukvårdsregioner som uppvisat mellan 17 och 21 procent högre cancerförekomst. Rapporten är framtagen av Ulf Strömberg, adjungerad professor vid Göteborgs universitet och FoU-handledare i Region Halland

– Studien visar också att en högre andel tjock- och ändtarmstumörer hos 60–69-åringar i Region Stockholm Gotland, som har fått en inbjudan att delta i screeningprogrammet, har diagnosticerats i tidigare skeden. Det är en tydlig nytta och vinst med organiserad tjock- och ändtarmscancerscreening. Tidig upptäckt och färre som insjuknar i cancer innebär förstås en stor lättnad för individer och närstående, och belastningen på sjukvården blir mindre, säger Ulf Strömberg.

Bostadsområde har betydelse

Analysen visade också att ett bostadsområdes ekonomiska standard hänger samman med både incidens (insjuknande) och tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer. Incidensen av tjock- och ändtarmscancer var 16 procent högre bland 60–79-åringar i de fattigaste områdena, i jämförelse med de rikaste områdena i Sverige. Dessutom var oddset för tidig tumörupptäckt signifikant lägre för 60–69-åringar i de fattigaste områdena.

Med hjälp av en analysmetod, geomapping, har forskarna skapat incidenskartor över hela Sverige. Inom samtliga sjukvårdsregioner, utom Region Stockholm Gotland, kunde man med hjälp av geomapping ringa in områden med en förhållandevis tung börda av tjock- och ändtarmscancer.

– Analysen har gett ett viktigt underlag för att kunna rikta informationskampanjer och särskilda insatser för att främja deltagandet i den allmänna tjock- och ändtarmcancerscreeningen som kommer att erbjudas och, på sikt, minska denna cancerbörda i utsatta områden, säger Ulf Strömberg.

Rapport: Geomapping av tjock och andtarmscancer (pdf, nytt fönster)

Fakta

Bakgrund - varför denna rapport?

Införandet av nationell tjock- och ändtarmscancerscreening kommer att minska bördan betydligt. För att klargöra varför tog forskarna först reda på i vilken utsträckning den organiserade tjock- och ändtarmscancerscreeningen i Region Stockholm Gotland (RSG) för personer 60–69 år, som startades upp 2008, de facto har minskat incidensen av tjock- och ändtarmscancer.

Dessutom sökte forskarna svar på i vilken omfattning man i RSG har kunnat diagnosticera tjock- och ändtarmstumörer tidigare. Forskarna undersökte också hur incidens och tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer associerar med sociodemografiska karaktäristika.

Så gjordes rapporten

  • Rapporten bygger på befolkningsdata från SCBs register och falldata från kvalitetsregistret för tjock- och ändtarmscancer. I analysen ingick data på 19 044 fall, diagnosticerade under perioden 2015–2019. Dessa fall klassificerades i stadium I (n = 3 642), II (n = 4 873), III (n = 5 376) respektive IV (n = 4 283) (870 fall saknade uppgift om stadium). Data på tumörstadium användes för att jämföra tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer. Fallens geografiska hemvist länkades till demografiskt statistikområde (DeSO). Sverige kan delas in i 5 984 DeSO, med 700 till 2 700 invånare i varje.
  • Forskarna har tillämpat geomapping för att ringa in geografiska områden i Sverige där befolkningen under åren 2015–2019 uppvisat en förhöjd incidens av tjock- och ändtarmscancer och, mer specifikt, en förhöjd incidens av tumörer i sena stadier (stadie II–IV-tumörer). Dessa inringade områden kan betraktas som platser där bördan av tjock- och ändtarmscancer har varit förhållandevis tung.
  • Analysmetoden som beskrivs i denna rapport kan tillämpas för liknande analyser av andra vanliga cancerformer. Analyser av geografiska variationer i cancerincidens och tumörstadium kan ge viktiga underlag för att, på ett rationellt sätt, kunna rikta insatser som främjar prevention och tidig diagnostik inom cancervården.

Läs vidare

Geomapping

Provtagning för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer

Provtagning för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer, 1177 

Om tarmcancer – läkaren berättar om vanliga cancerformen, SvT Örebro