Cancervårdens nyckelpersoner korade till Årets processledare och Årets kontaktsjuksköterska

Sidan publicerades 18 maj 2021

Cancervårdens processledare och kontaktsjuksköterskor är nyckelpersoner för att förverkliga nationella cancerstrategins intentioner i vårdens vardag. Idag har RCC i samverkan uppmärksammat dessa viktiga yrkesgrupper genom att överlämna utmärkelserna Årets processledare och Årets kontaktsjuksköterska till engagerade medarbetare inom respektive kategori.

Processledarna i cancervården är den viktigaste länken mellan såväl nationell som regional kunskapsbildning och den kliniska verksamheten. De har en avgörande roll i arbetet med att omsätta gemensamma kunskapsstöd till praktisk cancervård.

Cancervårdens kontaktsjuksköterskor möter patienter med komplexa behov och deras närstående. De skapar tillgänglighet, kontinuitet och trygghet och stärker patientens möjlighet att vara delaktig i den egna vården.

För att uppmärksamma, hedra och tacka dessa viktiga personer i cancervården för deras förtjänstfulla insatser har RCC i samverkan instiftat utmärkelserna Årets kontaktsjuksköterska och Årets processledare.

Utmärkelserna överlämnades idag av chefen för respektive RCC-område . Årets processledare och Årets kontaktsjuksköterska gick till medarbetare i varje sjukvårdsregion som på ett särskilt förtjänstfullt sätt utmärkt sig i sin yrkesroll.

Årets processledare 2021

Årets processledare är alla förebilder, pådrivare och ambassadörer för RCCs verksamhet. De har alla varit processledare under flera år, några ända sedan starten av RCC.

Deras processledarskap utmärks av entusiasm, stort engagemang och en drivkraft att bidra till en bättre och mer jämlik vård. Med patientens bästa för ögonen medverkar de framgångsrikt till genomförandet av cancerstrategins intentioner genom arbetet med nationella vårdprogram, standardiserade vårdförlopp, uppföljning via kvalitetsregister och dialog med verksamheterna.

Utöver detta har var och en på olika sätt särskilt bidragit till att utveckla processerna inom sina sjukvårdsregioner.

Årets processledare (från vänster på bilden)
RCC Norr: Lena Silfverdal
RCC Stockholm Gotland: Alexandra Dovin och Teresa Herlestam Calero Moreno
RCC Syd: Bertil Persson
RCC Sydöst: Lisbeth Liest
RCC Mellan: Hanna Dahlstrand och Lena Wijk
RCC Väst: Andreas-Bernd Pischel

Porträtt av korade Årets Processledare 2021

Årets kontaktsjuksköterska 2021

Årets kontaktsjuksköterska möter patienter och närstående med engagemang, kunnighet, lyhördhet och respekt.

De står alla för kontinuitet och skapar trygghet för både patienter och närstående, stärker deras ställning i vården och har förmågan att se allas individuella behov. De ser till att patienterna får individuella skriftliga vårdplaner och att patienter och närstående är välinformerade.

Genom sitt arbete bidrar de till att skapa smidiga och rationella patientflöden. Utöver detta har var och en på olika sätt särskilt bidragit till att utveckla kontaktsjuksköterskerollen på sin klinik.

Årets kontaktsjuksköterska (från vänster på bilden)
RCC Norr: Elisabeth Löfskog Södergren
RCC Stockholm Gotland: Gabriella Bjerring
RCC Syd: Anna Brynell
RCC Sydöst: Jenny Lindh
RCC Mellan: Charlotta Dagobert Vanberg
RCC Väst: Petra Lindroos Köhlqvist

Porträtt av korade till årets kontaktsjuksköterskor 2021

Läs vidare om de som fått utmärkelser

Lena Silfverdal Årets processledare och Elisabeth Löfskog Södergren
Årets kontaktsjuksköterska - RCC Norr

Bertil Persson Årets processledare och Anna Brynell Årets kontaktsjuksköterska - RCC Syd

Lisbeth Liest Årets processledare och Jenny Lindh Årets kontaktsjuksköterska - RCC Sydöst

Hanna Dahlstrand och Lena Wijk Årets processledare - RCC Mellansverige

Charlotta Dagobert Vanberg Årets kontaktsjuksköterska - RCC Mellansverige

Andreas Pischel Årets processledare - RCC Väst

Petra Lindroos Kölqvist Årets kontaktsjuksköterska - RCC Väst