Uppdaterat vårdprogram och SVF för malignt melanom

Sidan publicerades 24 februari 2021

Det nationella vårdprogrammet och standardiserat vårdförlopp (SVF) för malignt melanom har reviderats och fastställts av RCC i samverkan.

Efter remissrundans avslut har kapitel 11 ”Systemisk behandling” uppdaterats ytterligare, då nya studier och riktlinjer har publicerats. Uppdateringarna innebär att nya studieresultat har tagits i beaktande och referenser har lagts till. Ytterligare justering med anledning av nya studieresultat i kapitel 11 planeras att föras in i den onkologiska delen under våren 2021.

Den föreslagna skrivningen i remissversionen (10.2.1) kring fjärrmetastasutredning före portvaktskörtelundersökning har inte tagits med utan den ursprungliga texten från 2019 års version av vårdprogrammet gäller.

Ett nytt stycke har tillkommit om fertilitet vid systemisk behandling (11.3.7). Övriga justeringar är desamma som i remissversionen september 2020:

  • Förtydligande att konsultation med stöd av teledermatoskopi mellan vårdgivare bör användas där det finns tillgängligt.
  • Ändrad rekommendation i kapitel 10 till 1 centimeters operationsmarginal istället för 2 centimeter för melanom med tumörtjocklek till och med 2 millimeter.
  • Förtydligande att 2 mm histopatologisk marginal är tillräcklig vid in situ melanom, samt att atypisk Spitz tumör, STUMP och MELTUMP opereras med 5 mm klinisk marginal.
  • Rekommendation av BRAF-mutationanalys vid stadium III, vilket innebär analys av portvaktskörteln vid påvisande av metastaser och analys av primärtumören vid påvisande av satellitmetastaser. Vid otillräcklig tumörmängd i portvaktskörteln analyseras primärtumören istället.
  • All omvårdnad, rehabilitering och egenvård har reviderats och nya texter har tillkommit. Beslutstöd för omvårdnad vid immunterapi och dess biverkningar och har tagits fram, dessa ligger i det nationella regimbiblioteket.

Standardiserat vårdförlopp malignt melanom

Vårdförloppet är uppdaterat enligt justeringarna nedan, vilka är samma som i remissversionen av SVF.  Förändringar i SVF innebär:

  • Histopatologiskt fynd av primärt invasivt malignt melanom [struket: in situ-melanom, inklusive lentigo maligna] eller melanommetastas.
  • Histopatologiskt fynd av in situ-melanom ska därför utredas enligt rutin och inte längre inom ramen för SVF.
  • Mutationsanalysen än flyttad så att den hamnar tidigare i förloppet.
  • Förtydliganden om val av avslutskod är inlagda.
  • Förtydligande av att in situ-melanom ska avslutas vid diagnosbesked efter diagnostisk excision.

En sida med frågor och svar kring registrering av SVF malignt melanom håller på att tas fram för att samla de vanligaste frågeställningarna och underlätta vid registrering.

Nationellt vårdprogram och standardiserat vårdförlopp för malignt melanom, Kunskapsbanken.