530 miljoner kronor till en jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård

Sidan publicerades 22 december 2021

Regeringen och SKR har träffat en överenskommelse för 2022 om insatser för en jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård i Sverige, i linje med den svenska cancerstrategin och regeringens långsiktiga inriktning för det nationella arbete med cancervården.

Överenskommelsen för 2022 uppgår till 530 miljoner kronor, vilket är en ökning med 30 miljoner jämfört med 2021. De extra medlen ska bland annat gå till vaccinering och screening för att utrota livmoderhalscancer, genom att målgruppen kommer att erbjudas ett vaccinationstillfälle.

– Att regeringen fortsätter att avsätta medel, till och med mer pengar än tidigare, för att skapa en mer jämlik och tillgänglig framtida cancervård, genom att driva utvecklingen framåt med utgångspunkt i cancerstrategin. Det är mycket positivt, säger Hans Hägglund, ordförande för RCC i samverkan och nationell cancersamordnare vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Enligt överenskommelsen ska RCC i samverkan vara nationellt stödjande, stimulerande och samordnande i arbetet med att utveckla cancervården enligt intentionerna i cancerstrategin.

Insatserna i 2022 års överenskommelse fokuseras i fyra områden:

  • Prevention och tidig upptäckt
  • Tillgänglig och god vård m.m. med fokus på patienten
  • Kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och forskning
  • Tillgång till och användning av medicinska teknologier

Prevention och tidig upptäckt

Inom prevention och tidig upptäckt ska RCC fortsätta arbetet att förebygga cancer, och tillsammans med relevanta aktörer medverka till att allmänheten får evidensbaserad information baserad på Europeiska kodexen mot cancer, om att risken för att insjukna i cancer kan minskas genom en hälsofrämjande livsstil. Särskilda insatser ska göras vad gäller alkoholens betydelse för ökad cancerrisk.

RCC ska också fortsätta att stötta regionernas arbete med organiserad prostatacancertestning, stödja regionernas screeningverksamhet samt införandet av screening av tjock- och ändtarmscancer. En särskild satsning för att utrota livmoderhalscancer ska göras för att genom respektive RCC stödja regionerna i arbetet med att utrota livmoderhalscancer.

Tillgänglig och god vård m.m. med fokus på patienten

Inom tillgänglig och god vård med fokus på patienten, är huvudområdena arbete med standardiserade vårdförlopp, barncancer, Min vårdplan samt rehabilitering och palliativ vård. Insatserna är en fortsättning på det arbete som bedrevs under 2021.

Kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och forskning

Inom kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och forskning ryms insatser för fortsatt arbete med kunskapsstöd och kunskapsimplementering i cancervården, t ex nationella vårdprogram, uppföljning av läkemedelsanvändning och utbildningsinsatser. RCC ska även genomföra en bench-marking för att klarlägga var svensk strålbehandling står i förhållande till övriga nordiska länder och stödja universitetssjukhusen i att uppnå status som Comprehensive Cancer center (CCC).

Tillgång till och användning av medicinska teknologier

Inom området tillgång till och användning av medicinska teknologier ska RCC stödja nationell implementering av precisionsdiagnostik inom cancerområdet för att säkerställa jämlik och effektiv cancervård.

– Under 2021 lanserade EU en plan för att bekämpa cancer. Planen ligger väl i linje med den svenska cancerstrategin, och överenskommelsen för 2022 blir ett viktigt verktyg för att kunna driva både det nationella och europeiska arbetet framåt på ett bra sätt, säger Hans Hägglund.

Överenskommelse för jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2022 (pdf, nytt fönster)

Läs mer om överenskommelsen