Nationella vårdprogram och SVF på remiss

Sidan publicerades 15 september 2020

Idag går ett antal nationella vårdprogram och SVF ut på remiss. Regioner, professioner och patientföreningar kan nu lämna synpunkter på nya och reviderade versioner. Information om svarsdatum och aktuella mejladresser finns i brevet som medföljer respektive dokument.

Reviderade SVF

Det standardiserade vårdförloppet för malignt melanom har genomgått en mindre revidering.

Reviderade vårdprogram

Vårdprogrammen för bukspottkörtelcancer, cancerrehabilitering och Hodgkins lymfom är reviderade.

Vårdprogrammet för malignt melanom reviderades och skickades ut på remissrunda i april. Det dokumentet har nu uppdaterats något och lagts samman med remissversionen av SVF-dokumentet. Alla förändringar jämfört med föregående remissversion framgår i inledningskapitlet av vårdprogrammet.

Nya vårdprogram

Vårdprogrammen för myeloproliferativ neoplasi (MPN) och merkelcellscancer är helt nya.

Vårdprogrammet för palliativ vård av barn är också nytt men har redan varit på remissrunda till patienter och profession enligt RCCs tidigare system för remissrundor i två steg. Vårdprogrammet är justerat utifrån remissvaren och den nuvarande remissrundan vänder sig enbart till regionernas kunskapsorganisationer.

Nationella vårdprogram på remissrunda

Förlängd svarstid för vårdprogram remitterade i april

Med anledning av covid-19-pandemin förlängdes svarstiden för remissrundan som startade 15 april och som enligt ordinarie rutin skulle ha avslutats i dag.

Det gäller palliativ vård, skivepitelcancer i huden och T-cellslymfom. Remissvar på de vårdprogrammen kan lämnas fram till den 16 november.

Rutiner för remissrundor

Regionala cancercentrum har fyra remissrundor per år då remissversioner av aktuella vårdprogram publiceras på webbplatsen. Information om remissrundorna går också ut via e-post till berörda.
Nya vårdprogram har tidigare gått på två remissrundor, först till professionen och sedan till regionerna. Sedan februari 2020 följer nya vårdprogram samma rutiner för remissrunda som reviderade vårdprogram och SVF. Det innebär att professionen och regionerna lämnar synpunkter samtidigt, under en två månader lång remissrunda.