Nytt vårdprogram för buksarkom – intraabdominella, retroperitoneala och gynekologiska mjukdelssarkom

Sidan publicerades 27 oktober 2020

Ett nytt vårdprogram för sarkom i buk och retroperitoneum har nu fastställts och publicerats på cancercentrum.se. Målet är att skapa samförstånd kring sarkomvården och säkra en jämlik behandling av hög kvalitet.

Vårdprogrammet avser patienter i alla åldrar med misstänkta sarkom i buken och i retroperitoneum. Det inkluderar även urogenitala och gynekologiska sarkom. Syftet är att definiera riktlinjer för remittering och övergripande beskriva diagnostik, kirurgisk och onkologisk behandling och uppföljning. Till vårdprogrammet hör även en bilaga om gynekologiska sarkom. Bilagan är under omarbetning och publiceras efter ordinarie remissförfarande och fastställande.

Vem vänder sig vårdprogrammet till?

Vårdprogrammet vänder sig till personal som kan komma i kontakt med patienter med misstänkta eller konstaterade sarkom inom såväl primärvård som specialistsjukvård, samt inom rehabilitering och palliativ vård. Det kopplas också till ett standardiserat vårdförlopp (SVF) som infördes 2018.

Vård av högsta kvalitet oavsett var man bor

Den kirurgiska och onkologiska behandlingen sker i första hand vid sarkomcentra som handlägger och behandlar patienter med buksarkom. Med ett tillräckligt stort patientunderlag kan man erbjuda vård av högsta kvalitet som dessutom är likvärdig oberoende av var man bor. Alla inblandade parter i sarkomvården; kirurger, onkologer, radiologer, patologer/cytologer, koordinatorer och sjuksköterskor – ska ha god erfarenhet av och kunskap om dessa patienter.

Vad inkluderas inte?

Vårdprogrammet inkluderar inte muskuloskelettala och subkutana sarkom i extremiteter och bål, intratorakala eller sarkom i öron-näsa-hals-regionen. Gränsdragningen mellan olika specialistområden för sarkom beslutas vid de olika centrumen, samt för den enskilda patienten, för att kunna ge bästa vård.

Nationellt vårdprogram buksarkom, Kunskapsbanken.