Coronapåverkad cancerrapport överlämnad till regeringen

Sidan publicerades 2 oktober 2020

I årets överenskommelse med staten om jämlik och effektiv cancervård ingår att Sveriges Kommuner och Regioner senast den 30 september ska avge en delrapport till Socialdepartementet om arbetet under det första halvåret. Av rapporten framgår att covid-19-pandemin har påverkat genomförandet av årets insatser.

Överenskommelserna på cancerområdet mellan SKR och staten driver utvecklingen inom cancervården framåt enligt intentionerna i den nationella cancerstrategin. Med årligen reviderade insatser och löpande uppföljning kan förbättringsarbetet kontinuerligt anpassas efter uppnådda resultat och förändringar i omvärlden. Det senare har i högsta grad varit giltigt under våren 2020.

Pandemins effekter på cancervården följer smittspridningen och ser olika ut över landet. I stort har cancervården prioriterats och fungerat väl för patienter som sökt vård, men många verksamheter rapporterar minskat antal nydiagnostiserade cancerfall. Flera regioner rapporterar också minskat antal canceroperationer och fysiska besök. Omfördelning och sjukskrivning av vårdpersonal har på flera håll lett till att ordinarie verksamhet fått skalas ned.

Samtidigt har arbetet med nya arbetssätt påskyndats, vilket bland annat gett bättre och ökat samarbete mellan sjukhus inom och mellan regionerna, liksom förbättrat samarbete med privata vårdgivare. Självprovtagning för HPV har kommit igång och digitala besök, framför allt återbesök, har också ökat i hela landet.

Organiserad prostatacancertestning startad

Inom området prevention och tidig upptäckt har en nationell handlingsplan för cancerprevention tagits fram. Två regioner, Skåne och västra Götaland, har trots pandemin kommit igång med organiserad prostatacancertestning.

– Screeningen är nog annars den verksamhet som påverkats mest av pandemin. Både inom mammografin och den gynekologiska cellprovtagningen ledde smittoriskerna och behovet av att optimera hälso- och sjukvårdsresurserna till att screeningen tillfälligt behövde pausas i flera regioner, säger Helena Brändström, RCCs nationella vårdprogramssamordnare.

Regionerna arbetar nu för att successivt återuppta screeningen. Införandet av screening för tjock- och ändtarmscancer har dock försenats, delvis beroende på pandemin.

Färre SVF-utredningar

Arbetet med standardiserade vårdförlopp (SVF) har påverkats på så sätt att färre patienter har registrerats för utredning enligt SVF. Dels beror det på att färre personer har sökt vård och på den pausade screeningverksamheten, dels på en minskad eller fördröjd registrering av SVF till den nationella väntetidsdatabasen vid SKR.

Väntetiderna för patienter som utretts med SVF har förbättrats något under våren, vilket också pekar på att cancersjukvård har varit ett prioriterat område.

Handlingsplan barncancer

Inom barncancerområdet har en nationell arbetsgrupp för barncancer bildats. Under våren har en handlingsplan för åren 2020–2022 tagits fram, med förslag på insatser för att utveckla och stärka barncancervården.

Cancerrehabiliteringen har varit starkt påverkat av pandemin då möten och utbildningsinsatser försenats eller ställts in. Så även arbetet med patientinformation till Min vårdplan som gått långsammare än planerat.

Inom områdena kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och forskning har arbetet kunnat fortgå, men hastigheten och ibland inriktningen har behövt förändras. Till exempel har vårdprogramgrupperna behövt ta fram tillfälliga anpassningar av vårdprogrammen med rekommendationer anpassade till smittrisker, vårdbelastning och tillgängliga resurser.

Direktöverföring av läkemedelsdata

För att så långt möjligt stödja cancervården med att upprätthålla verksamheten under pandemin arrangerade RCC i samverkan under våren fem webbinarier med olika covidrelaterade teman för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan regioner och kliniker.

Ett viktigt steg har tagits för att kunna direktöverföra data från ordinationsstöden för cytostatika (Cytodos och Cytobase) till registret för cancerläkemedel. Region Skåne är först ut och där fungerar nu direktöverföring från Cytobase.

– De stora utmaningarna vi står inför nu är att planera för och ta hand om all uppskjuten vård. Att förmå patienter att söka vård igen, att få igång screeningprogrammen fullt ut och att öka inklusionen i cancerstudier, säger Helena Brändström. Här behöver vi alla hjälpas åt med att hitta lösningar, RCC, SKR och regionerna, menar hon.

Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider – delrapport om överenskommelsen 2020 (pdf, nytt fönster)

Överenskommelse om jämlik cancervård med kortare väntetider