Förbättrad statistik om SVF

Sidan publicerades 26 juni 2020

Hur många av alla som insjuknar i cancer har utretts enligt standardiserade vårdförlopp? Och hur många av de SVF-utredda patienterna har fått starta sin behandling inom angiven tidsram? Svaren finns nu lätt åtkomliga i RCCs nya SVF-statistik.

Regionala cancercentrum följer upp i vilken mån regionernas arbete med standardiserade vårdförlopp i cancervården når upp till de två nationella mål regeringen satt upp. Det är dels inklusionsmålet; minst 70 procent av de som insjuknar i cancer ska ha utretts enligt SVF, dels ledtidsmålet; minst 80 procent av de som utretts enligt SVF ska ha startat sin behandling inom angiven tidsram i respektive SVF.

Helena BrändströmFör att underlätta denna uppföljning har nu SVF-statistiken på cancercentrum.se uppdaterats och kompletterats med nya grafer. Graden av måluppfyllelse på såväl nationell som sjukvårdsregional och regional nivå går nu enklare att läsa av.

– Väntetidsuppföljningen i cancervården är ingen exakt vetenskap, det finns ett antal osäkerhetskällor som man måste ha i bakhuvudet när man granskar statistiken. Men de nya graferna kan förhoppningsvis bidra till en mer nyanserad bild av hur väntetiderna i cancervården utvecklas, säger Helena Brändström, RCCs nationella samordnare för SVF.

Lättare göra analyser och jämförelser

Nu finns det också ett par nya grafer som dels visar hur väntetiderna utvecklats över tid, dels hur mycket längre de patienter som inte fått starta sin behandling inom tidsramen har fått vänta.

Den nya statistiken gör det lättare att göra analyser och jämförelser dels mellan diagnoser och behandlingstyper, dels mellan och regioner och sjukvårdsregioner.

Ändå svårt dra generella slutsatser

Trots förbättrad statistik är det vanskligt att försöka ge en övergripande och sammanfattande beskrivning av ”väntetidsläget för cancervården i Sverige”.

För att kunna uttala sig om hur väntetidsläget ser ut måste man först och främst förhålla sig till inklusionsmålet inom aktuell diagnos, eftersom väntetiderna bara visas för de patienter som inkluderats i SVF.

Om inklusionsmålet inte är uppfyllt inom en viss diagnos, och framförallt om man ligger långt ifrån det 70-procentiga inklusionsmålet, redovisas väntetiderna enbart för en begränsad del av alla cancerpatienter som insjuknat i den cancerformen. Det kan då ge en helt annan bild än det verkliga väntetidsläget för samtliga patienter.

På samma sätt kan man behöva analysera hur väntetidsläget ser ut för olika behandlingsformer inom en viss diagnos för att man ska kunna uttala sig om hur länge alla patienter med den diagnosen har fått vänta på behandling.

Det kan vara stora skillnader mellan patienter vars första behandling är en operation och de vars första behandling är en läkemedelsbehandling.

Frågor och svar

Förutom den uppdaterade statistiken finns information om hur statistiken är beräknad och hur den ska tolkas i form av ett antal frågor och svar i anslutning till graferna.

Statistik om antal patienter i standardiserade vårdförlopp

Statistik om väntetider i standardiserade vårdförlopp