Nu lanseras Min vårdplan peniscancer

Sidan publicerades 21 december 2020

Idag lanserar RCC Min vårdplan peniscancer, den andra diagnosspecifika Min vårdplan enligt nationell modell. Innehållet publiceras på cancercentrum.se för verksamheter som vill erbjuda patienterna MVP peniscancer på papper. Den digitala versionen lanseras på 1177 fredagen den 1 februari.

Syftet med de nationella versionerna av Min vårdplan är att öka jämlikheten på informationen och stödet och samtidigt avlasta verksamheterna så de inte själva behöver ta fram och förvalta patientinformation.

Foto av Fotini Koutakis Wolin–Jag är övertygad om att verktyget Min vårdplan kan förbättra samarbetet med patienter och stärka vårdpersonalen genom att kunna erbjuda strukturerad information. Vi vill ju att patienter och närstående ska bli mera delaktiga i sin planering och vård och då är detta ett bra sätt! säger Fotini Koutakis Wolin, handläggare för arbetsgruppen för patientinformation till Min vårdplan peniscancer.

Fotini Koutakis Wolin berättar att kirurgi med botande syfte vid peniscancer är en nationellt koncentrerad behandling, vilket betyder att patienter i huvudsak opereras på två sjukhus i Sverige, Universitetssjukhuset Örebro och Skånes Universitetssjukhus i Malmö.

– Det underlättar också för en jämlik och patientcentrerad vård, eftersom vi kan anpassa informationen till patienten vi har framför oss. Patienten är i sin process; utredning – undersökning – behandling – utvärdering. Och detta genomsyras av rehabiliteringsaspekter – att ta vara på och uppmuntra det som fungerar bra och att på olika sätt försöka bibehålla och träna upp svagare förmågor, säger Fotini Koutakis Wolin.

Hon poängterar att patienter som behöver stöd ska ha en låg tröskel att ta sig över för att få kontakt med vården, och berättar att texterna i Min vårdplan innehåller mycket hjälp och stöd. Patienten når vårdpersonalen via meddelanden i Min vårdplan eller via 1177, telefon eller bokade besök.

– Att peniscancerkirurgi är en nationellt koncentrerad behandling innebär också att patienterna inte alltid får sin behandling enbart på sitt hemsjukhus. För patienter med peniscancer blir en nationell Min vårdplan därför som ett viktigt stöd för patienten mellan de olika vårdgivarna, menar Fotini Koutakis Wolin.

Avsikten med nationell Min vårdplan är att ge information om patientens hela vårdförlopp, med alla olika delar inkluderade. Men informationen ska också vara anpassad efter varje patients situation och behov. Den kunskapsbank som det samlade informationsinnehållet utgör ger möjligheter för patienten att aktivt kunna ta del av helheten i sitt vårdförlopp samtidigt som kontaktsjuksköterskan kan anpassa mängden och innehållet i planen under vårdförloppets gång.

Min vårdplan och stödmaterial för införande

Patientinformation till Min vårdplan peniscancer

Fler diagnoser på gång

Ytterligare nationella versioner av Min vårdplan kommer att lanseras efter hand;

  • Tjock- och ändtarmscancer –februari/mars 2021
  • Prostatacancer – mars 2021
  • Äggstockscancer – våren 2021
  • Tumörer i det centrala nervsystemet – våren 2021
  • Urinblåsecancer – våren 2021
  • Huvud- och halscancer – våren 2021
  • Barncancer – hösten 2021
  • Myelom – tidplan ännu ej bestämd