Förstärkt satsning på jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård

Sidan publicerades 22 december 2020

SKR och staten har träffat en överenskommelse om att under 2021 fortsätta och förstärka arbetet för en mer jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård. Förutsatt att riksdagen ställer medel till förfogande avser regeringen att avsätta 600 miljoner kronor per år 2021 – 2023 till satsningen på cancervården.

Patient förbereds för datortomografiAv dessa 600 miljoner avsätts 500 miljoner till överenskommelsen för 2021, varav 370 miljoner utgör stimulansmedel till regionerna. De viktigaste insatserna i överenskommelsen handlar bland annat om ett fortsatt arbete med standardiserade vårdförlopp, stärka barncancervården, utveckla arbetet med prevention, tidig upptäckt, rehabilitering och palliativ vård samt insatser inom kompetensförsörjning och forskning.

Ramarna för arbetet med att stärka cancervården sträcker sig till år 2023, medan insatserna vidareutvecklas och anpassas årligen för att det fortsatta arbetet med att stärka cancervården ska utvecklingen över tid.

Flera av insatserna i 2021 års överenskommelse är en fortsättning på sådant som påbörjats under de senaste åren inom ramen för den nationella cancerstrategin. De är indelade i tre områden som motsvarar cancerstrategins delar:

  • Prevention och tidig upptäckt
  • Tillgänglig och god vård m.m., med fokus på patienten
  • Kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och forskning

– Överenskommelsen är en viktig del i att fortsätta och utveckla arbetet med den nationella cancerstrategin. Att överenskommelsen är treårig möjliggör en anpassning av insatserna så att de kan möta de utmaningar som den svenska cancervården står inför i dag och i framtiden, säger Marie Morell, ordförande i sjukvårdsdelegationen vid Sveriges kommuner och regioner.

Mer tillgänglig och jämlik cancervård

Till de tre huvudområdena kopplas ett antal insatser som ska genomföras under åren 2021-2023. Inom området prevention och tidig upptäckt ska RCC i samverkan bland annat påbörja genomförandet av en plan för att förebygga cancersjukdom och stödja regionernas arbete med organiserad prostatacancertestning, återstart av screeningverksamheten och införandet av screening för tjock- och ändtarmscancer.

Inom området tillgänglig och god vård är de två huvudområdena att med fokus på patienten fortsätta arbetet med SVF och barncancer. Insatserna är en fortsättning på det arbete som bedrevs under 2020. Därutöver har insatser inom rehabilitering och palliativ vård tillkommit.

Inom området kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och forskning ryms bland annat insatser för fortsatt arbete med kunskapsstöd och kunskapsimplementering i cancervården, till exempel nationella vårdprogram, uppföljning av läkemedelsanvändning och utbildningsinsatser. Vidare ingår insatser för att analysera i vilken utsträckning cancervården har påverkats av pandemin och hur deltagandet av cancerpatienter i kliniska studier har påverkats.

RCC har en fortsatt viktig roll

I överenskommelsen anges att RCC och RCC i samverkan är en förutsättning för det nationella arbetet. RCC i samverkan ska vara nationellt stödjande, stimulerande och samordnande i arbetet med att utveckla cancervården enligt intentionerna i cancerstrategin.

Enligt överenskommelsen har SKR en central roll i det nationella arbetet genom att vara en sammanhållande och stödjande part för RCC i samverkan. Medel till RCC och RCC i samverkan kan därför beslutas inom ramen för överenskommelsen mellan staten och SKR så länge SKR är stödjande och sammanhållande part för RCC i samverkan.

– Överenskommelsen är en viktig signal om att det nationella stödet till cancervården fortsätter. Det betyder mycket för både cancerpatienter och cancervården att det arbete vi bedriver tillsammans med regionerna har ett så starkt stöd och förtroende från staten. Jag ser fram emot att fortsätta det, inte minst när det gäller att fokusera på det förebyggande arbetet, säger Hans Hägglund, cancersamordnare vid SKR och ordförande för RCC i samverkan.

Överenskommelsen Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2021 (pdf, nytt fönster)

Foto: Lars Lanhed