Färre cancerfall upptäcks under pandemin

Sidan publicerades 14 december 2020

En färsk uppföljning av hur covid-19-pandemin påverkat cancerområdet under hösten visar samma nedgång i antalet upptäckta nya cancerfall som under vårens pandemivåg. Även screeningen med mammografi och gynekologisk cellprovtagning är påverkad.

I slutet av september rapporterade RCC i samverkan att antalet nyinsjuknade i cancer under perioden mars-augusti 2020 var betydligt lägre jämfört med motsvarande period året innan.

En ny uppföljning för perioden mars till och med oktober i år visar en nedgång i inrapporteringen av antalet nya cancerfall på -10 % (median alla laboratorier) jämfört med motsvarande period 2019. De regionala skillnaderna som sågs i den tidigare uppföljningen kvarstår.

Statistiken är baserad på antalet elektroniskt inrapporterade B-anmälningar av nya cancerfall, från 14 av landets cirka 30 patologilaboratorier, till de sex regionala tumörregistren.

Liksom under perioden mars-augusti ses de största nedgångarna av antalet diagnosticerade cancerfall vid ett par laboratorier i Stockholmsregionen; Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge (-27 %) och Danderyds sjukhus (-22 %). Även vid laboratorierna i Falun, Trollhättan och Borås ses nedgångar på omkring 15 %.

Viss återhämtning på några håll

Vid jämförelser mellan perioderna mars-augusti och mars-oktober har nedgången dämpats med några procentenheter vid 9 av de 14 laboratorierna. Det talar för en viss återhämtning. Vid övriga laboratorier är underskotten oförändrade eller något ökande.

Fyra laboratorier hade lika stor eller större diagnostik under perioden september-oktober 2020 jämfört med samma period 2019 (förändring +1 till +8 %). Det tyder också på en viss återhämtning. Från oktober månad ses dock åter tecken till ökande underskott vid flertalet laboratorier (Figur 1-14).

– Med tanke på den smittspridning vi sett i stora delar av landet under november och december, och den påfrestning på hela hälso- och sjukvården som det leder till, finns det väl en risk att siffrorna kommer att förvärras fram till årsskiftet.

Det säger Johan Ahlgren, verksamhetschef vid RCC Mellansverige, och lägger till att det i så fall kommer att visa sig i RCCs kommande rapport efter årsskiftet. I den hoppas man även kunna få med data från de laboratorier som inte har automatiserad elektronisk rapportering av B-anmälningarna för att kunna ge en mer rikstäckande bild.

Även screeningen är påverkad

Alla landets mammografienheter är öppna. Många enheter jobbar med att komma ikapp den fördröjning med att skicka ut kallelser som uppstod under vårens och sommarens coronarelaterade neddragningar och pauser.

– Men många kvinnor kommer inte första gången de kallas till mammografin. Det gör att många tider behöver bokas om och nya tider behöver skickas ut vilket ger merarbete och ett ineffektivt system, säger Joakim Ramos, ordförande för Nationella arbetsgruppen för mammografi.

Joakim Ramos intygar dock att det finns en stor förståelse hos personalen att pandemin kommer att ta tid och att de kämpar på med att komma i fas med kallelserna trots minskad personalstyrka på grund av sjukdom och vård av barn och gör sitt bästa för att få verksamheterna att fungera.

Självprovtagning för HPV

Screeningen med gynekologisk cellprovskontroll har påverkats i olika utsträckning över landet. I några regioner har kallelserna kunnat skickas ut som vanligt, medan andra regioner har behövt anpassa utskicken.

– Framförallt storstadsregionerna har behövt göra förändringar, till exempel begränsa antalet undersökningstider för att undvika trängsel på barnmorskemottagningarna, säger Miriam Elfström, ordförande för Nationella arbetsgruppen för prevention mot livmoderhalscancer (NaCx).

Hon berättar att tiderna för provsvaren också påverkas på grund av materialbrist, då samma material används som vid analyser av covid-19-prover och att analyserna ibland utförs av samma laboratoriepersonal.
Socialstyrelsen har utfärdat tillfälliga föreskrifter som möjliggör gynekologisk cellprovskontroll genom självprovtagning med analys för HPV under pandemin under perioden juli 2020 till och med juni 2021.

– Självprovtagningen har hittills införts i regionerna Skåne och Östergötland och planeras även i Västra Götalandsregionen och Region Stockholm. Många aktörer är inblandade och de nya rutinerna tar olika lång tid att sjösätta nu under pandemin. Därför är det angeläget att de tillfälliga föreskrifterna får fortsätta gälla tills de kvinnor som skulle ha kallats under pandemin får möjlighet att ta sina gynekologiska cellprov, avslutar Miriam Elfström.

Rapport: Uppskjuten cancervård, Delrapport 2 – Jämförelse av antalet nyregistrerade cancerfall under mars-oktober 2020 och motsvarande period 2019 (pdf, nytt fönster)

Uppskjuten cancervård till följd av coronaviruset