Analys av utvecklingsområden på barncancerområdet

Sidan publicerades 27 november 2019

Sveriges sex barncancercentrum har med stöd av RCC gjort en analys av hur barncancervården kan utvecklas. Det har resulterat i en rapport med en rad konkreta förslag som lämnats till Socialdepartementet.

Under 2019 har Sveriges sex barncancercentrum tillsammans arbetat med en analys av hur barncancervården kan utvecklas. Arbetet har mynnat ut i en rad konkreta, nationella förslag. Analysen har skett med stöd av RCC och en rapport är nu inlämnad till Socialdepartementet. Tanken är att den ska fungera som underlag till det fortsatta nationella arbetet med att stärka barncancervården.

Förslagen rör bland annat en översyn av rekryteringsbehov, en handlingsplan för åldersanpassat bemötande av unga vuxna, metoder för tillvaratagande av barns och föräldrars erfarenheter samt behov av kunskapsstyrning.

Samverkan viktig

Eftersom barncancervården rör ett litet antal patienter är samverkan central. Två exempel på detta är studier och läkemedelsanvändning. Här finns förslag till en utredning av hur deltagandet i studier kan underlättas samt behovet av samarbetsformer och eventuella riktlinjer för gemensam finansiering kring både läkemedelsanvändning och omkostnader vid kliniska studier.

Som ett komplement till den nationella analysen har varje region kartlagt regionala utvecklingområden.

Rapport: Utvecklingsområden inom barncancervården 2019 (pdf, nytt fönster)

Om barncancer