Ovisst om försöken med Flexibel sjukskrivning vid cancer får en fortsättning

Sidan publicerades 11 mars 2019

Försäkringskassan har i en rapport till Socialdepartementet redovisat regeringsuppdraget att försöka hitta lösningar som underlättar för personer som cancerbehandlas att återgå i arbete. En workshop med bland andra RCC, patientrepresentanter, läkare och arbetsgivarrepresentanter landade bland annat i slutsatsen att informationen om möjligheterna att arbeta i samband med sjukskrivning behöver förbättras.

I uppdraget att se över och om möjligt bidra till att förbättra möjligheterna för patienter som behandlas för cancer att arbeta under och efter sjukskrivning har Försäkringskassan bland annat belyst projektet i västra regionen med så kallad flexibel sjukskrivning.

Av rapporten framgår att de för närvarande väntar på resultatet från en rättslig prövning av arbetssätten i projektet för att avgöra om det är försäkringsmässigt. Det är alltså ännu ovisst om den uppskattade lösningen med flexibel sjukskrivning kan bli en mer spridd och etablerad verksamhet.

Workshop i samverkan med RCC

I Försäkringskassans regeringsuppdrag ingick att genomföra det i samverkan med Regionala cancercentrum. Efter en del inledande gemensamt arbete arrangerades i november 2018 en gemensam workshop med representanter från Försäkringskassan, RCC, hälso- och sjukvården, patientorganisationer samt ett par arbetsgivarrepresentanter. Syftet med workshopen var framförallt att hämta inspiration till ett eventuellt gemensamt informationsmaterial om hur det fungerar att arbeta med en cancerdiagnos.

Försäkringskassan konstaterar i rapporten att det redan finns en hel del information och material idag, inte minst hos RCC, men att det kan vara värt att överväga att tillmötesgå patientrepresentanternas önskan om att berörda aktörer utvecklar någon typ av samlad och gemensam information. Detta skulle enligt Försäkringskassan kunna gynna både cancerpatienten och de involverade aktörerna.

Rapport – Förbättrade möjligheter att arbeta för personer i cancerbehandling