Uppföljningen av läkemedelsanvändningen behöver stärkas

Sidan publicerades 28 juni 2019

RCCs andra nationella sammanställning av användningen av nya cancerläkemedel är klar. Rapporten visar att alla sjukvårdsregioner rapporterar in uppgifter och att över 3 000 läkemedelsbehandlingar har registrerats under 2018. Täckningsgraden har dock inte kunnat beräknas och den korta rapporteringsperioden gör uppgifterna om behandlingslängd och överlevnadstid osäkra.

Sjuksköterska ger cytostatikaRCC har i uppdrag att stödja och möjliggöra nationell, regional och lokal uppföljning av användningen av nya cancerläkemedel. Detta görs med hjälp av Register för Cancerläkemedel (RCL) och diagnosspecifika patientöversikter med motsvarande innehåll.

RCL har utvecklats dels för att skapa en effektiv uppföljning av medicinsk cancerbehandling på verksamhetsnivå, dels för att på nationell nivå kunna säkerställa att läkemedelsanvändningen är jämlik mellan olika regioner och patientgrupper.

Omfattar behandlingar startade under 2018

I uppföljningsuppdraget ingår att sammanställa två nationella rapporter per år. Den första rapporten publicerades hösten 2018 och redovisade registrerade behandlingar som startats under första halvåret 2018.

Den andra rapporten som nu har publicerats redovisar data för ett urval av cancerläkemedel med registrerad användning under 1 januari till 31 december 2018. Under året har över 3 000 behandlingar registrerats och samtliga sjukvårdsregioner har rapporterat in uppgifter för hela året.

– Vi har fått igång registreringen i hela landet, vilket är glädjande. Men vi står inför stora utmaningar på läkemedelsområdet med allt fler nya och kostsamma behandlingar på gång, och ska vi klara att möta den utvecklingen med relevant uppföljning måste både vårt och regionernas arbete med läkemedelsuppföljningen stärkas, säger Hans Hägglund, ordförande i RCC i samverkan.

Register för cancerläkemedel

Inte kunnat beräkna täckningsgraden

Täckningsgraden i RCL har inte kunnat beräknas. Socialstyrelsen och e-Hälsomyndigheten begränsade i januari 2019 tillgången till läkemedelsstatistik. Det ledde till att det inte gått att beräkna det faktiska antalet individer som behandlats med något av de aktuella läkemedlen baserat på regionernas inköpsstatistik för den totala mängden läkemedel.

– Det här måste vi hitta lösningar på. Vi måste få bättre grepp om täckningsgraden, inte minst för att också kunna förbättra den. Nu är det viktigt att RCC tillsammans med regionerna kan stödja klinikerna att utveckla rutiner och avsätta resurser för att få registreringen att fungera på ett tillfredsställande sätt, säger Hans Hägglund.

Statligt stöd även i årets överenskommelse

I den nyligen beslutade överenskommelsen på cancerområdet mellan staten och SKL har RCC tilldelats 3 miljoner kronor avsedda som stimulansmedel till de kliniker som på ett fullvärdigt sätt deltar i inrapporteringen om läkemedelsanvändningen.

– Statens stöd är ett uttryck för det starka behov och intresse många aktörer har av de här uppföljningsuppgifterna. Vi behöver kunna leverera en redovisning som visar om läkemedelsanvändningen är jämlik över Sverige. Klarar vi inte det finns det en risk att statens intresse kan svalna, menar Hans Hägglund.

– Så nu får både vi i RCC, regionerna och klinikerna kavla upp ärmarna och se till att använda de tre miljonerna på ett optimalt sätt, avslutar han.

Foto: Marie Birkl