Nivåstrukturerad kirurgi vid peniscancer bra för både patienter och forskningen

Sidan publicerades 20 juni 2019

Kirurgi i botande syfte vid peniscancer var den första åtgärden inom cancervården som nivåstrukturerades nationellt. Sedan den 1 januari 2015 är kirurgi för patienter med peniscancer koncentrerad till två nationella vårdenheter. Efter fyra års verksamhet vid de båda enheterna syns nu positiva effekter.

Vid ingången av 2015 blev de urologiska klinikerna vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö och Universitetssjukhuset i Örebro nationella vårdenheter för kirurgisk behandling vid peniscancer. Sedan dess har de successivt utvecklat dels sina egna verksamheter, dels samarbetet sinsemellan.

På uppdrag att Regionala cancercentrum i samverkan har de under våren genomfört en fyraårsuppföljning och har nu överlämnat sina lägesrapporter, inklusive en redovisning av resultaten vid respektive klinik.

– Det är glädjande att se att verksamheten har blivit allt bättre fungerande för varje år. Och att de två enheterna har ett så gott och prestigelöst samarbete, säger Gunilla Gunnarsson, handläggare på SKL.

Nationell multidisciplinär konferens

Nationell multidisciplinär konferens (nMDK) infördes redan 2013. Den genomförs varje vecka, fungerar väl och ger möjlighet till diskussion av både nyupptäckta och recidivfall. Ansvaret för genomförandet roterar mellan enheterna med tvåårsintervall.

– MDK spelar en central roll där alla patienter – oavsett var i landet de bor – inom två veckor får en individuellt anpassad behandlingsrekommendation av Sveriges samlade kompetens inom området. Och med bättre information och representation i den nationella styrgruppen har vi kunnat stärka patientens roll i konferensen, vilket är extra viktigt vid denna ovanliga och stigmatiserande sjukdom, säger Gediminas Beseckas, verksamhetsansvarig vid kliniken i Malmö.

Regionala peniscancercentrum

För att patientens hela vårdflöde ska fungera finns det sjukvårdsregionala peniscancercentrum med samlad kompetens, som svarar för utredning och uppföljning innan och efter operation. De medverkar tillsammans med de nationella vårdenheterna vid nMDK.

Stärkt forskningen

De båda nationella vårdenheterna samarbetar i forskningsfrågor och forskningen har ökat sedan den nationella nivåstruktureringen infördes. Peniscancerforskning har varit eftersatt men koncentrationen av verksamheten till de två nationella enheterna har resulterat i en ökande aktivitet. Idag bedriver båda forskning kring lymfkörteldiagnostik, lymfkörtelkirurgi, etiologi (med fokus på humant papillomvirus), immunologi och precarcinösa penila förändringar.
Sedan 1 januari i år erbjuds alla patienter i Örebro möjligheten att inkluderas i en prospektiv klinisk studie av genetiska och inflammatoriska markörer och man hoppas att studien snart ska kunna bli nationell.

Följsamheten till riktlinjer bättre

Deltagande i MDK, organbevarande kirurgi, lymfkörteldiagnostik med sentinel node samt lymfkörtelkirurgi är viktiga kvalitetsindikatorer vars målnivåer framgår av vårdprogrammet. Tidigare var följsamheten till dessa riktlinjer bristfällig och utgjorde ett argument för nivåstrukturering.
– Nu visar vår rapport att Örebro har en god följsamhet till riktlinjerna i dessa avseenden , säger Peter Kirrander, ansvarig för verksamheten i Örebro. Men vi har kvar att analysera hur vi klarar oss när de gäller recidivfrekvens lokalt, sensitivitet (andel falskt negativa) vid sentinel node-diagnostik och prognos/överlevnad.

Klinikernas fyraårsuppföljningar  

Artikel av Peter Kirrander i Onkologi i Sverige: Utmaningen vid omhändertagandet av män med peniscancer är att göra ”lagom mycket”