Fortsatt satsning på cancervården och RCC i överenskommelsen för 2019

Sidan publicerades 19 juni 2019

Sveriges Kommuner och Landsting och staten har träffat en överenskommelse för 2019 om att fortsätta korta väntetiderna i cancervården. Överenskommelsen omfattar totalt 446 miljoner kronor, varav 367 miljoner ska användas för att upprätthålla och intensifiera arbetet med de standardiserade vårdförloppen (SVF).

Svenska sedlarInsatserna i årets canceröverenskommelse ska förbättra cancervårdens tillgänglighet. Genom att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna ska cancervården bli mer jämlik och hålla en ännu högre kvalitet.

– Överenskommelsen är en viktig signal om att det nationella stödet till cancervården behöver och ska fortsätta. Nu behöver regionerna tillsammans med de regionala cancercentrumen intensifiera arbetet med de standardiserade vårdförloppen så att den positiva utveckling de gett kan fortsätta, säger Marie Morell, ordförande för sjukvårdsdelegationen vid SKL.

RCC fortsatt viktig roll

Överenskommelsen består av tre delar, varav den första ses som den viktigaste åtgärden för att uppnå överenskommelsens syfte:

  • det gemensamma systemet med standardiserade vårdförlopp
  • insatser inom barncancervården
  • ytterligare insatser på cancerområdet

– RCC har en fortsatt viktig roll, inte minst när det gäller stödet till regionernas arbete med SVF. Överenskommelsen stärker RCCs och cancervårdens möjligheter att fortsätta gå före och visa vägen. Förhoppningsvis kan det bidra till att införandet av SVF inom fler sjukdomsområden kan gå fortare framåt, säger Hans Hägglund, cancersamordnare vid SKL och ordförande i RCC i samverkan.

Så fördelas miljonerna

  • 367 miljoner avsätts för att stimulera och stärka arbetet med SVF.
  • 60 miljoner avsätts för insatser inom barncancervården.
  • 19 miljoner kronor avsätts för övrigt arbete inom cancerområdet, bl.a. utveckling av nationella vårdprogram, läkemedelsregistrering, organiserad prostatacancertestning, prevention och tidig diagnostik av hudcancer.

– Satsningen på barncancer är ny och välkommen, säger Hans Hägglund, och poängterar hur viktigt det är att överenskommelsen också lyfter fram och skapar utrymme för det fortsatta arbetet med effektiv kunskapsstyrning genom kvalitetsregister och vårdprogram.

– De är viktiga och bärande delar i RCCs samlade kunskapsstöd till cancervården och som Nationellt programområde cancer måste vi tänka och arbeta långsiktigt så att det vi utvecklar även kan bidra till helheten inom det nationella systemet för kunskapsstyrning.

Kortare väntetider i cancervården 2019 – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (pdf)

Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården

Översikt över statens och SKLs överenskommelser inom hälso- och sjukvården 2019 (SKL.se)