Stöd till klinikernas läkemedelsrapportering

Sidan publicerades 9 juli 2019

I årets canceröverenskommelse mellan regeringen och SKL ingår att 3 miljoner kronor ska fördelas till de regioner som rapporterar in användning av cancerläkemedel. Medlen kommer att fördelas till de kliniker/enheter som rapporterat in på ett fullvärdigt sätt.

Data kan hämtas från ”Register för cancerläkemedel” eller från aktuell patientöversikt för en cancerdiagnos. Stödjande statistiker vid RCC Syd svarar för gemensam sammanställning som utgör underlag till nationell rapport.

Avser data från första halvåret 2019

Utbetalningen baseras på data för patienter som startat behandling och med initierad registrering under perioden 1 januari - 30 juni 2019. Uppgifterna kan efterregistreras gällande perioden fram till och med 15 september.

Data som kommer att ligga till grund för fördelningen av medlen är de som kommer att finnas med i rapporten ”Användning av nya cancerläkemedel” som är planerad för publicering i november 2019.

Under oktober/november 2019 kommer rapporterande enheter att få del av underlaget för att kunna rekvirera medel från SKL. Rekvirering och utbetalning av medel måste ske innan 31 december 2019.

Medel även till RCC

Utöver 3 miljoner kronor till inrapporterande kliniker kommer 100 000 kronor att fördelas till vardera RCC för att stödja en fungerande inrapportering.

Register för cancerläkemedel