Vi ska fortsätta göra skillnad för patienterna

Sidan publicerades 5 april 2019

– Vi behöver kraftsamla och fortsätta att samordna oss nationellt inom flera områden. Det säger Hans Hägglund, ordförande i Regionala cancercentrum i samverkan och SKLs nya cancersamordnare, inför vårens bildningsresa till alla RCC.

Hans HägglundHans Hägglund tillträdde som ordförande och nationell cancersamordnare den 4 mars i år. Nu reser han landet runt för att diskutera med alla RCC om det gemensamma uppdraget att skapa en god och jämlik cancervård.

– Jag vill lära känna personalen och verksamheterna och förstå hur samarbetet ser ut med de kliniska verksamheterna. Det är i mötet med patienterna som cancervårdens verkliga värde skapas, säger han.

Cancerstrategin 10 år

Hans konstaterar att många viktiga insatser har genomförts och pågår för att uppnå den nu tioåriga cancerstrategins övergripande mål.

– Sverige har en bra cancervård med en canceröverlevnad i världsklass på omkring 70 procent. Och det pågår en spännande medicinsk utveckling inom områden som diagnostik, medicinteknik och läkemedel. Men med de stora demografiska och ekonomiska utmaningar cancervården står inför måste vi ha ordentlig koll på både framgångsfaktorer och utmaningar, säger han.

Han menar att RCC nu behöver kraftsamla för att fortsätta att samordna sig nationellt inom ett flertal områden så att både kompetenser och resurser används optimalt. Det gäller till exempel tillgänglighet, prevention, rehabilitering, nivåstrukturering, register- och läkemedelsfrågor, kompetensförsörjning och forskningsfrågor.

Kommunikationen viktig

– Väl samlade och enade kan vi inom RCC – tillsammans med professioner och ledningar i regionerna – se till att cancervården fortsätter att utvecklas i rätt riktning. Att vi sedan också kommunicerar vårt arbete tror jag är avgörande för att vi ska bli framgångsrika i vårt uppdrag, säger han avslutningsvis.

Resplan

RCC Sydöst14-15 mars
RCC Uppsala Örebro16 april
RCC Norr25-26 april
RCC Syd8-9 maj
RCC Stockholm Gotland     24 maj
RCC Väst12-13 juni