Socialstyrelsens bruttolista väckte frågor till RCC

Sidan publicerades 12 april 2019

Socialstyrelsen har nyligen presenterat de nationella programområdenas förslag på vilka vårdområden som eventuellt bör koncentreras på nationell nivå. Utformningen av myndighetens lista fick verksamma i cancervården att undra vad RCC i samverkan skickat in.

Regionala cancercentrum i samverkan skickade in en samlad bruttolista för programområde cancer till Socialstyrelsen efter ha fått in ett stort antal förslag från breda lager av verksamheterna inom cancerområdet. Samtliga inkomna förslag har förts in på RCCs insända bruttolista.

Efter diskussion med alla RCC har RCC i samverkan även valt att från cancers bruttolista prioritera två områden som RCC anser vara särskilt angelägna att sakkunnigbedöma för nationell koncentration till färre ställen än sex i landet; avancerad bäckenkirurgi och endokrina tumörer. 

RCCs lista tillgänglig på webben

RCC i samverkans bruttolista har skickats till myndigheten i ett helt ocensurerat skick, där uppgifter även om respektive förslagsställare finns med. Anledningarna är dels att några förslagsställare uttryckligen begärt att deras förslag eller synpunkter ska tillställas Socialstyrelsen, dels och framför allt att det ändå stått och står alla fritt att nominera förslag direkt till Socialstyrelsen. Det fanns därför ingen anledning att ändra eller ta bort  förslag. 

Socialstyrelsen har valt att sammanställa och publicera materialet på ett annat sätt. Detta har föranlett frågor och synpunkter till RCC i samverkan. 

Såväl Socialstyrelsens som RCCs lista samt RCCs synpunkter på myndighetens lista återfinns på sidan om nivåstrukturering.

Nivåstrukturering inom cancervården