SVF-utredda patienter positiva och engagerade

Sidan publicerades 7 september 2017

I satsningen på att korta väntetiderna i cancervården ingår att följa upp hur patienterna upplever att utredas enligt standardiserat vårdförlopp. I ett enkätformulär ombes patienterna rapportera in sina erfarenheter av kontakten med vården. Resultaten från första kvartalet 2017 visar nu att fler patienter besvarar enkäten och att 87 procent av de som svarat har ett positivt helhetsintryck av vården.

Under första kvartalet 2017 har nära 12 000 så kallade PREM-enkäter skickats ut till patienter som genomgått en utredning för välgrundad misstanke om cancer. Omkring 7 000 personer har svarat, vilket ger en svarsfrekvens på 58 procent. Det är en förbättring jämfört med förra årets mätning då svarsfrekvensen var 55 procent.

Patienterna har ett gott helhetsintryck

Liksom i förra årets mätning kan patienternas helhetsintryck av vården bedömas som gott. Av samtliga svarande har 87 procent gett ett positivt svar inom dimensionen helhetsintryck. Dimensionen respekt och bemötande uppvisar också höga siffror, där 94 procent av samtliga svarande är positiva.

Inom framför allt dimensionerna ”Emotionellt stöd” och ”Delaktighet och involvering” finns dock fortfarande utrymme för förbättring. Andelen positiva i dimensionen ”Delaktighet och involvering” har ökat jämfört med föregående år, men flertalet av frågorna i dimensionen har modifierats och därför är en direkt jämförelse svår att göra.

Fler vårdförlopp involverade

Förra årets mätning fokuserade på de fem första vårdförloppen: akut myeloisk leukemi (AML), huvud- och halscancer, matstrupe- och magsäckscancer, prostatacancer och cancer i urinblåsa och urinvägar. Det var då frivilligt för landsting och regioner att skicka enkäter till patienter som utretts enligt andra vårdförlopp. I årets mätning ingår 26 vårdförlopp, varav 18 är obligatoriska.

Att fler diagnoser ingår i årets mätning innebär att könsfördelningen nu har jämnats ut. I förra årets mätning var kvinnorna färre och hade dessutom en lägre svarsfrekvens. I år är både antalet utskickade enkäter och svarsfrekvensen lika för kvinnor och män.

En modifierad enkät

Undersökningsgrupperna skiljer sig mellan åren och en del förändringar gjordes i enkäten inför årsskiftet. Därför är det svårt att göra direkta jämförelser mellan åren. 

Fakta

  • Standardiserade vårdförlopp införs inom cancervården för att förbättra tillgängligheten, korta väntetiderna samt öka patienternas delaktighet och nöjdhet. Uppföljning av patienternas upplevelse av vården när det gäller väntetider, samordning och information ingår som en viktig del i arbetet.
  • Införandet av standardiserade vårdförlopp sker inom ramen för en överenskommelse mellan regeringen och SKL att under 2015–2018 genomföra en nationell satsning på att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i cancervården.
  • PREM står för Patient Reported Experience Measures. På svenska kallas det patientrapporterade erfarenhetsmått.

Mer om resultaten och mätningen