Uppdaterat vårdprogram för njurcancer

Sidan publicerades 4 oktober 2017

Vårdprogrammet njurcancer 2017 är en uppdatering av vårdprogrammet 2013 och samtliga kapitel har uppdaterats. Innehållet är anpassat till internationella riktlinjer, speciellt European Association of Urology (EAU), Guidelines för Renal Cell Carcinoma (RCC) som uppdateras årligen.

Det första nationella vårdprogrammet färdigställdes 2004 efter initiativ från såväl Svensk Urologisk Förening som Svensk Onkologisk Förening. Vi har till stor del valt att inte belasta det svenska vårdprogrammet med referenser, de finns istället tillgängliga på EAU:s webbplats.

European Association of Urology

EAU:s guidelines om njurcancer är mer omfattande och redovisar nödvändiga referenser till litteraturen, grad av kunskapsevidens och grad av rekommendationer. Ett antal specifika referenser infogas dock för tydlighetens skull.

– Behandlingsalternativ vid metastaserad sjukdom har uppdaterats eftersom ett flertal nya läkemedel har godkänts sedan 2013, säger Börje Ljungberg, ordförande i vårdprogramgruppen. Rekommendationer för kirurgisk behandling har också tydliggjorts. Planen är i framtiden att vårdprogrammet ska uppdateras vartannat år.

I arbetsgruppen för vårdprogrammet har representanter för samtliga regioner med onkologer, urologer och kontaktsjuksköterskor ingått, samt representanter med radiologisk och morfologisk kompetens. En representant för patientföreningen för njurcancer har också deltagit i vårdprogramsarbetet.

Nationellt vårdprogram njurcancer