Ny nationell kvalitetsrapport för peniscancer

Sidan publicerades 20 oktober 2017

Ny nationell kvalitetsrapport för peniscancer för 2017 finns nu publicerad på cancercentrum.se. Rapporten redovisar fortsatta avvikelser från rekommendationer i det nationella vårdprogrammet för peniscancer men också framgångsrikt förbättringsarbete på flera områden.

Beslut om att all kurativt syftande kirurgi skulle nivåstruktureras till två nationella centra trädde i kraft 1 januari 2015 och därmed är peniscancer den första cancerdiagnos som genomgått nationell nivåstrukturering.

Viktiga komponenter i denna nivåstrukturering är

- koncentrering av kurativt syftande kirurgi till universitetssjukhusen i Malmö och Örebro
- regional nivåstrukturering av diagnostik och uppföljning 
- nationell multidisciplinär konferens (MDK)

Årets rapport visar att arbetet med den nationella nivåstruktureringen har kommit långt vad gäller att koncentrera den kurativt syftande kirurgin till två centra. Dock behöver andelen patienter som diskuteras på MDK inför sin behandling öka.

Den regionala nivåstruktureringen är däremot svår att utvärdera baserat på de uppgifter som registreras i kvalitetsregistret.

Följsamheten till vårdprogrammet är god för organbevarande behandling för patienter med Tis-, Ta-, T1-tumörer och även för den kurativa lymfkörtelkirurgin. Den diagnostiska lymfkörtelkirurgin är nära att uppnå målvärdet i vårdprogrammet.  

 Tid från remiss till specialistbesök

Tydliga områden där fortsatt förbättringsarbete krävs är att öka andelen patienter som har kontaktsjuksköterska vid behandlande klinik samt väntetiderna, till exempel tid mellan diagnosdatum och kirurgi. Väntetiderna uppnår inte målvärdena och kommer därför fortlöpande analyseras via kvalitetsregistret och återrapporteras online via INCA. Den låga inrapporteringshastigheten utgör ett problem och därför planeras en direktrapportering senast i samband med nationell MDK. Målet är att möjliggöra återrapportering online via INCA år 2017 för samtliga kvalitetsindikatorer i vårdprogrammet.

Nationella kvalitetsregistergruppen för peniscancer har som målsättning att till nästa års rapport att öka följsamheten till vårdprogrammets kvalitetsindikatorer, minska väntetiderna och öka inrapporteringshastigheten till registret för att möjliggöra snabbare återrapportering av kvalitetsindikatorerna.

Ta del av kvalitetsrapporten för 2017

Text: Linda Drevin, statistiker och Jana Howe, informatör, RCC Uppsala Örebro