Matstrups- och magsäckscancer har uppdaterat standardiserat vårdförlopp

Sidan publicerades 3 mars 2017

Det standardiserade vårdförloppet för matstrups- och magsäckscancer är uppdaterat. Uppdateringen innebär några förtydliganden samt en anpassning till modellen för KVÅ-kodning. Uppdateringen innebär inte några förändringar i handläggningen av patienterna.

Förtydligande av ledtider

Inga ledtider som ingår i den nationella mätningen har ändrats, men två förtydliganden har införts som påverkar KVÅ-kodningen. De nya kodningsvägledningar som publicerades i januari är redan anpassade till detta och påverkas inte.

  1. Behandlingstypen expektans har införts för de patienter som kan komma att få palliativ tumörspecifik behandling men där behandlingen kan avvakta till dess att patienten får symtom från tumören som kräver symtomlindring. Behandlingsbeslutet ska anges som start av första behandling (24 kalenderdagar).
  2. Behandlingstypen strålbehandling har införts. Koden ska även användas för radio-kemoterapi och tiden är densamma som tidigare för radio-kemoterapi (38 dagar).

Tiden mellan operation och PAD-besked till patienten ingår inte i den nationella mätningen men står ändå angiven i vårdförloppet som en rekommendation. Tiden är ändrad från 15 till 28 kalenderdagar.

Nedkortad text

I avsnitten om misstanke, filterfunktion och välgrundad misstanke har texten kortats ner och delvis flyttats för att efterlikna strukturen i de senast publicerade vårdförloppen. Under misstanke finns också ett förtydligande om att personer med sväljsvårigheter ska remitteras till utredning med gastroskopi utan andra föregående undersökningar.

Samtliga ändringar finns listade under den första rubriken i vårdförloppsbeskrivningen.

Uppdaterad primärvårdsversion

Även primärvårdsversionen är uppdaterad med motsvarande förändringar.

 

Här kan du läsa mer om SVF för matstrups- och magsäckscancer samt ta del av det uppdaterade vårdförloppet.