Patienter nöjda med SVF-utredning

Sidan publicerades 23 maj 2017

Helhetsintrycket av vården hos patienter som utretts enligt standardiserat vårdförlopp (SVF) kan bedömas som gott. Vårdens bemötande rankas högt, nästan alla som svarat på 2016 års uppföljningsenkät tycker att de fått ett mycket bra bemötande från vårdpersonalen. Det visar ny statistik som RCC har publicerat.

Under perioden mars till december 2016 har drygt 18 000 enkäter skickats ut till patienter som genomgått en utredning för välgrundad misstanke om cancer, varav ungefär 10 000 har svarat. Både patienter som mottagit ett cancerbesked och patienter vars utredning visat att cancermisstanken kunnat avskrivas ingår i undersökningen.

Enkätsvaren redovisas i form av en sammanlagd andel positiva svar på samtliga frågor inom sju olika så kallade dimensioner.  

Helhetsintrycket av vårdkontakten gott

Patienternas helhetsintryck av sin kontakt med vården kan bedömas som gott. Av samtliga svaranden har 86 procent gett ett positivt svar inom dimensionen helhetsintryck. Nästan alla svarande (93 procent) anser även att de fått ett mycket bra bemötande från vårdpersonalen.

Skillnaderna mellan könen är mycket liten. Det skiljer mer mellan de som avslutat SVF med en cancerdiagnos och de som fått andra utredningssvar. Genomgående är de patienter som mottagit ett cancerbesked och startat sin första behandling mer nöjda med utredningsförloppet än de patienter vars utredning visat att misstanken om cancer kunnat avskrivas. 

Tre av fyra nöjda med informationen

Tre fjärdedelar av patienterna anser att de fått bra information under utredningen. Lika många är positiva till tillgängligheten, som framförallt beskriver om man tycker att utredningstiden varit för kort eller för lång. Nästan ingen anger att utredningen har gått för fort. 

Förbättringar behövs

Enkätsvaren visar också på flera förbättringsområden. Endast en tredjedel av patienterna svarar att de blivit uppmanade att ta med någon närstående eller ha någon hos sig när de skulle få besked om utredningens resultat.

Av patienterna som fått en cancerdiagnos har 65 procent fått en skriftlig, individuell vårdplan, medan motsvarande siffra för patienterna som inte fått en cancerdiagnos är 30 procent.

Knappt hälften av alla patienter svarar att de fått information om att de utretts enligt ett standardiserat vårdförlopp.

Blivit bättre under året

Under året ses en liten förbättring inom flera områden. Det visar jämförelser mellan denna redovisning och den som presenterades i november förra året. Andelen patienter som upplever att de vid behov har fått känslomässigt stöd från vårdpersonalen har ökat.

Fler cancerpatienter har erbjudits en kontaktsjuksköterska och andelen patienter som tycker att personalen samordnat kontakterna med vården i den utsträckning som patienten behövt har ökat. Patienternas upplevelse av tillgängligheten till vården är däremot oförändrad över året.

Till resultatredovisningen av PREM-enkäten

Fakta

  • Standardiserade vårdförlopp införs inom cancervården för att förbättra tillgängligheten, korta väntetiderna samt öka patienternas delaktighet och nöjdhet. Uppföljning av patienternas upplevelse av vården när det gäller väntetider, samordning och information ingår som en viktig del i arbetet.
  • Införandet av standardiserade vårdförlopp sker inom ramen för en överenskommelse mellan regeringen och SKL att under 2015–2018 genomföra en nationell satsning på att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i cancervården
  • PREM står för Patient Reported Experience Measures. På svenska kallas det patientrapporterade erfarenhetsmått.