Nytt nationellt vårdprogram för gallblåse- och gallvägscancer

Sidan publicerades 29 maj 2017

Det första nationella vårdprogrammet för gallblåse- och gallvägscancer finns nu publicerat på cancercentrum.se. Vårdprogrammet innehåller riktlinjer för utredning, klassificering, behandling och uppföljning.

Vårdprogrammet omfattar intrahepatisk och perihilär gallgångscancer och gallblåsecancer och är det första nationella vårdprogrammet för diagnoserna. Det riktar sig till vårdpersonal som utreder, behandlar eller kommer i kontakt med dessa patienter.

Vårdprogrammet påtalar vikten av tidig kontakt med leverkirurgiskt centrum och att tidig diagnostik ska ske i enlighet med det nationella vårdprogrammet innan behandling inleds. Detta skiljer sig från tidigare rekommendationer.

Det betonar också patienters och närståendes behov av en fast vårdkontakt i form av kontaktsjuksköterska eller namngiven läkare som bör ha diagnosspecifika kunskaper. 

Kräver särskild kompetens

Gallvägscancer är en ovanlig tumörform som kräver specifik kompetens inom både diagnostik, vård och behandling. För att denna kompetens ska uppnås krävs både ett ökat samarbete mellan behandlande kliniker och mellan olika kliniska och diagnostiska specialiteter.

– Nationella multidisciplinära konferenser bör bli rutin snarast och behandling för vissa tumörtyper bör koncentreras till färre enheter, säger Per Gullstrand, överläkare i kirurgi vid Universitetssjukhuset i Linköping och ordförande i den nationella vårdprogramgruppen.

Gallvägscancer behandlas idag på samma kliniker som behandlar annan cancer i levern, men risken för komplikationer vid operation är högre än vid operation för levermetastaser. Eftersom sjukdomen dessutom är relativt ovanlig har RCC i samverkan tidigare föreslagit att kurativt syftande kirurgi för perihilära gallvägstumörer ska ske vid två nationella vårdenheter från och med november 2017.

Bygger på bästa möjliga kunskap

Det nya nationella vårdprogrammet bygger på bästa möjliga kunskap och ger rekommendationer om utredning, behandling, omvårdnad, rehabilitering och uppföljning.

Syftet är att bidra till en jämlik och god vård till alla patienter och att successivt förbättra behandlingsresultat, överlevnad och livskvalitet.

Målet är också att öka informationen till patienter, närstående och personal, att bidra till ett ökat samarbete och att stimulera till förbättringsarbete och forskning.

Ta del av vårdprogrammet här.