Nytt nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering 2017

Sidan publicerades 11 maj 2017

Allt fler patienter överlever cancer vilket innebär att fler behöver cancerrehabilitering. Inte bara sjukdomen påverkar patienten utan även behandlingen. Sjukvården har stort ansvar att göra det som är möjligt för att minimera faktorer som försämrar funktion och livskvalitet. Cancerrehabilitering pågår från diagnos och framåt – ibland livet ut.

kvinna

Nu finns det ett reviderat nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering. Det mest angelägna målet är att alla landsting och regioner ska använda vårdprogrammet för att besluta om konkreta tillämpningar på sjukhus, mottagningar och vårdcentraler. Det kommer inte att ske på samma sätt i hela landet eftersom de geografiska förutsättningarna varierar, men alla patienter med cancer måste få sina behov tillgodosedda på ett likvärdigt sätt.

Några områden som lyfts i vårdprogrammet är:

  • Det vårdteam som först etablerar kontakt med patienten ska kartlägga behoven i direkt dialog med patienten och den närstående. Tillsammans formulerar de en cancerrehabiliteringsplan som därefter fortlöpande följs upp och utvecklas. Kontaktsjuksköterskan har ett avgörande ansvar för att detta ska fungera.
  • I de team som vårdar patienter med cancer bör det finnas kurator. Patientens kontakt med kuratorn etableras enligt rutiner för enheten.
  • Smärta måste uppmärksammas på ett ordnat sätt. Effekten av insatt behandling måste utvärderas och dokumenteras på ett strukturerat sätt.
  • Fysisk aktivitet har stor betydelse för att minska biverkningar, fatigue och andra symtom samt på resultatet av cancerbehandling. Det ska vara lätt för en patient att träffa fysioterapeut för information och träningsråd. Arbetsterapeuten bidrar på motsvarande sätt med råd som underlättar fysisk aktivitet och det dagliga livet.
  • Lymfödem måste uppmärksammas bättre. Vårdpersonal bör utbildas, lymfterapeut bör träffa patienten för diagnostik, behandling och uppföljning. Landstingen måste skapa en struktur för detta som bättre än idag säkerställer likvärdig vård för alla patienter med cancer som utvecklar lymfödem.

Det tidigare vårdprogrammet från 2014 utgör nu en kunskapsbakgrund för det nya gällande vårdprogrammet.