Nationella RCC dagar 2017 i Uppsala

Sidan publicerades 24 maj 2017

Den årliga sammankomsten av Sveriges sex RCC arrangerades i år av RCC Uppsala Örebro. Programmets tema var Framtidens cancervård.

RCC dagar 2017 Uppsala

Filippa Nyberg, verksamhetschef RCC Uppsala Örebro välkomnade alla till RCC dagarna 2017.  Börje Wennberg, ordförande i Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion inledde sedan programmet med att betona RCC:s stora betydelse för utvecklingen av cancervården.

Gunilla Gunnarson, nationell cancersamordnare, SKL, summerade resultat av vårt arbete hittills - samlad kunskapsstyrning, utvecklad vårdprocessarbete, kortare väntetider, engagerad profession som samarbetar med RCC. Vi har visat att nivåstruktureringen är möjlig. Vi har bra gemensam kvalitetsregisterarbete, en gemensam webb, tar gemensamma beslut och får landstingen att ta gemensamma beslut. Vi tänker ”vi”, och vi bör fortsätta tänka ”vi”.

Vart ska vi och hur gör vi? – väldigt viktiga frågor för RCC just nu. Det återstår drygt ett år av statens nuvarande satsning på cancervården - vad ska hända efter 2018, tänker staten fortsätta stödja RCC:s verksamhet? Gabriel Wikström har hållit två rundabordssamtal om framtidens cancervård för att få in allas syn på hur samhället på bästa sätt kan förbereda sig för en framtid med ökat antal cancerpatienter. Tredje rundabordssamtalet hålls på Cancerdagen i Almedalen 2017. Det pågår också olika utredningar och diskussioner om hur kunskapsstödet inom hälso- och sjukvården ska organiseras och ledas på både nationell och regional nivå som kan påverka RCC:s framtid. 

Vi måste behålla det nationella perspektivet. Utan det nationella perspektivet, statliga stödet och samordningsfunktionen på SKL, hade RCC inte åstadkommit de goda resultat som vi ser idag. Enligt Gunilla Gunnarsson bör RCC ha en gemensam plan för framtiden för att kunna påverka utgången. RCC har också möjlighet att påverka via rundabordssamtal.

Skandiokliniken i Uppsala är en del av framtidens cancervård. Den är nordens enda och största klinik för protonbehandling. Förbundsdirektören Peter Daneryd berättade för oss om verksamhetens första 20 månader. Målet är att det blir jämlik tillgång till protonterapi oavsett bostadsort.

Björn Strander, gynekolog och ordförande i den nationella arbetsgruppen för prevention mot livmoderhalscancer, presenterade det nya cervixscreeningsprogrammet med gynekologisk cellprovskontroll som innebär att alla cellprover för kvinnor som har fyllt 30 år ska i fortsättningen analyseras för humant papillomvirus (HPV). Screeningen blir säkrare, effektivare och mer likvärdig i hela landet, och antalet fall av livmoderhalscancer förväntas minska med 10–20%. Förbättringen av screeningprogrammet sker genom att ett nationellt vårdprogram nyligen har införts. Det ställs nya krav på kommunikation, information, juridik, IT, samordning, monitorering, utvärdering och kvalitetssäkring. Det allra viktigaste är att få kvinnor att screena sig.

Fokus på prevention och tidig upptäckt fortsatte med Rolf Hultcrantz, professor, projektledare för SCREESCO som berättade om den tre-armade (direktkoloskopi, FIT, kontroll) studien med 33 deltagande sjukhus i 18 landsting. Den undersöker vilken screeningmetod som är bäst på att hitta tarmcancer i ett tidigt skede. Studien samlar också erfarenheter av ordnat införande av screening och kvalitetssäkrar koloskopiverksamheten hos deltagande enheter. Det finns ett nationellt register för koloskopier. Studien undersöker även patientupplevelse och hälsoekonomi. RCC Uppsala Örebro är SCREESCO:s stödjande RCC.

Stefan Willmarsson, gastroenterolog och hepatolog, Karlstad, fortsatte sedan att beskriva SCREESCO verksamheten i verkligheten, på den egna kliniken. Han betonade vikten av bra utbildning för koloskopister. Lotta Langer är koloskoperande sjuksköterska, också från Värmland, berättade om sin resa från endoskopiassistent till endoskopist. Det finns flera fördelar med sjuksköterskor som endoskoperar – kvalité, effektivitet, utnyttjade resurser, tillgång till flexibel arbetskraft och frigjord läkartid. Det finns endoskopistutbildning och i dag arbetar 53 sjuksköterskor som endoskopister.

En stor del av andra dagen ägnades åt registerfrågor med fokus på AKI:s arbete, Cancerregistret, CanINCA, INCA utveckling, utdata, förbättringsarbete RPÄ och även det nationella regimbiblioteket. RCC har ett tydligt uppdrag att stödja forskning enligt RCC kriterierna. Glädjande nog har antal vetenskapliga studier baserade på kvalitetsregister ökat betydligt sedan 2009 enligt Mats Lambe, funktionschef RCC Uppsala Örebro. Han informerade oss också om den aktuella forskningen, internationella samarbeten och jämförelser. Vi har gott samarbete med ANCR.

Filippa Nyberg höll samtal med patientrepresentanterna. Samtalen berörde bl a på områden som kompetensförsörjning, primärvården och cancerrehabilitering.

Äventyraren Aron Andersson, ambassadören för Barncancerfonden, ”den hjulbente äventyraren” bjöd sedan på underhållande föreläsning om att livet efter cancer kan innehålla hög livskvalitet bara man har rätt attityd och drivkraft.

Lena Claeson Welsh valdes till årets cancerforskare av Cancerfonden. Lena pratade om cancerforskningens utveckling fram till idag och att den framtida forskningen kommer att fokusera mera på plasmaproteiner. Själv har hon forskat på kärlläckage och metastasering. Enligt Lena skulle RCC kunna fungera som en mötesplats för grundforskarna och de kliniska forskarna.

RCC dagarna avslutades med att Filippa Nyberg överlämnade stafetten till Björn Ohlsson, medicinsk rådgivare RCC Syd. RCC dagar 2018 arrangeras av RCC syd och kommer att hållas på Malmö Live den 22-23 maj.

- Det var roligt och intressant att få träffa så många medarbetare från RCC i Sverige och diskutera våra gemensamma mål. En känsla av gemenskap och stort engagemang präglade dagarna, och jag ser redan fram emot mötet i Malmö nästa år, sammanfattade Filippa Nyberg.