Förtydligande av kontaktsjuksköterskans uppdrag

Sidan publicerades 3 maj 2017

Kontaktsjuksköterskan ska göra evidensbaserade bedömningar av patientens behov och åtgärder, antingen själv eller förmedla kontakt till andra yrkesgrupper. Samt följa upp insatta åtgärder och bevaka ledtider i samverkan med SVF-koordinatorn. Det är nyheterna i ett förtydligat uppdrag för kontaktsjuksköterskor, som RCC i samverkan beslutade om den 27 april.

I takt med att cancervården utvecklats och standardiserade vårdförlopp har införts har behovet uppstått att förtydliga den nationella beskrivningen av kontaktsjuksköterskans uppdrag. Förra veckan beslutade därför RCC i samverkan att ställa sig bakom det förslag som den nationella arbetsgruppen arbetat fram under vintern.

- Då kontaktsjuksköterskan har en central roll och det övergripande ansvaret för patienten och närstående under hela vårdkedjan, behövde uppdragsbeskrivningen förtydligas för att gå i linje med den övriga vårdprocessen, säger Gunilla Gunnarsson, ordförande för RCC i samverkan.

Kontaktsjuksköterskans uppdrag

I uppdraget ingår sedan tidigare att ha en särskild tillgänglighet, att informera om kommande steg i behandlingen, att ge stöd vid normala krisreaktioner och att förmedla kontakter med andra yrkesgrupper. De nya tilläggen är tänkta att anpassa uppdraget mer till dagens situation.

Läs den reviderade uppdragsbeskrivningen och mer om kontaktsjuksköterskans roll.