Nivåstrukturerad kirurgi vid peniscancer visar positiv utveckling

Sidan publicerades 29 juni 2017

Koncentration av botande kirurgi vid peniscancer har slagit väl ut. Det visar RCC i samverkans utvärdering av de två första nationellt nivåstrukturerade åren.

De två första nationellt nivåstrukturerade vårdenheterna inom cancervården, urologiska enheterna vid Skånes Universitetssjukhus Malmö respektive Universitetssjukhuset i Örebro, startade sina vårduppdrag den 1 januari 2015. Efter två års verksamhet har nu RCC i samverkan sammanfattat erfarenheterna hittills. 

Såväl patienter som remittenter har uttryckt att de nationella verksamheterna skött verksamheten bra. Antalet patienter som har opererats vid de två enheterna har ökat kraftigt och en ökad andel patienter genomgår organbevarande och rekonstruktiv kirurgi.

Den nationella multidisciplinära konferensen har utvecklats och uppfattas som en betydelsefull kvalitetshöjande faktor. Konferensen har ett stort utbildningsvärde. 

Under hösten kommer ytterligare kompletterande resultat från det nationella peniscancerregistret. 

Finns även förbättringsområden

Utvecklandet av regionala centrum för peniscancer i samtliga regioner, med tydligt definierat åtagande, är den mest angelägna frågan för att säkra en god kvalitet i hela vårdkedjan. Det är angeläget att utredning och uppföljning fungerar på ett bra sätt även i de remitterande regionerna.

Nationellt saknas välfungerande lösningar för viss typ av informationsöverföring mellan remitterande sjukhus och nationella enheter, exempelvis avseende journalhantering och fotodokumentation. Detta är ett angeläget förbättringsområde.

Förbättrat kontaktnät mellan remittenter och nationella vårdenheter för patientadministrativa frågor liksom ett förenklat och enhetligt nationellt regelverk för patienters/närståendes resor och boende är önskvärt.

Läs uppföljningsrapporten och underlag