Reviderat vårdprogram speglar nya behandlingar vid melanom

Sidan publicerades 13 juni 2017

I det reviderade vårdprogrammet finns nu uppdaterade riktlinjer för målsökande läkemedel och immun-checkpoint-hämmare, samt för strålbehandling både postoperativt och vid spridd, icke-operabel sjukdom.

- Senaste åren har det skett en mycket snabb utveckling av nya behandlingar för avancerat melanom. Dessa behandlingar har dramatiskt förbättrat överlevnaden för de svårast sjuka patienterna och utvecklingen har gått snabbt. Det är en anledning till att det är viktigt att det här reviderade vårdprogrammet sprids och blir känt så att nya behandlingar och läkemedel kommer alla patienter till del.

Det säger Hanna Eriksson, med dr på Onkologiska kliniken på Karolinska universitetssjukhuset och ordförande i vårdprogramgruppen för malignt melanom.

Malignt melanom är en av de snabbast ökande cancerformerna i Sverige. Idag diagnosticeras nästan 4000 melanom per år och över 500 individer avlider årligen i sjukdomen.

- Överlevnaden är hög vid tidig sjukdom, vilket gör att tidig upptäckt och kirurgiskt borttagande av melanomet fortfarande är avgörande för prognosen.

Riktlinjerna för uppföljning av portvaktskörtelundersökning av lymfkörtlarna vid melanom har reviderats och patienterna kan i vissa fall istället följas med kliniska kontroller och ultraljudsundersökningar istället för att genomgå en operation av lymfkörtlarna

- Det är en stor förändring både för vården och patienten, konstaterar Hanna Eriksson.

För de svårast sjuka patienterna har utvecklingen av nya behandlingskombinationer inneburit stor förbättring av överlevnaden.

- Överlevnaden vid spridd sjukdom är omkring 6-9 mån men med nya behandlingsmöjligheter så överlever istället majoritetn av patienterna det första året. Vi har nu flera linjer behandling att ge och vi ser långvariga förhoppningsvis bestående behandlingssvar. De nya behandlingarna innebär dock ibland allvarliga biverkningar som sjukvården måste vara förberedda på och uppmärksamma i tid, säger Hanna.

Vårdprogrammet innehåller riktlinjer för utredning, klassificering, behandling och uppföljning. Det riktar sig till vårdpersonal som utreder, behandlar eller kommer i kontakt med dessa patienter. Vårdprogrammets riktlinjer är att betrakta som rekommendationer och utgör inte föreskrifter. Beslut om behandling sker alltid i samråd med den enskilda patienten.

I 2017 års vårdprogram har bland annat tillkommit:

  • SVF för melanom har införts, vilket förhoppningsvis leder till ett snabbare förlopp och bättre samordning av patientflödet. Vårdprogrammet omfattar hänvisningar till SVF för hudmelanom och en beskrivning av skillnaden mellan handläggning utanför respektive inom SVF. http://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/hud-och-ogon/vardforlopp-hud/
  • Utökade avsnitt om handläggning av melanom i huvud-halsregionen, utredning och behandling av mukosala melanom, melanom med okänd primärtumör, samt handläggning av lokaliserad och avancerad sjukdom vid graviditet och hos barn.
  • Gemensamt kapitel för kirurgi vid både primär och avancerad sjukdom.
  • Kapitlet för onkologisk behandling är uppdaterat med rekommendationer om målsökande läkemedel, immun-checkpoint-hämmare, samt strålbehandling för både adjuvant och vid spridd, icke-operabel sjukdom.
  • Nya bilagor har tillkommit: Handläggning av familjära melanom samt KVAST-dokumentet om melanompatologi.
  • Uppdaterade bilagor: ”Ögonmelanom”, ”Mukosala melanom”, ”Melanom hos äldre” och bildbilagan ”Melanom – kliniska fall med dermatoskopi”.
  • Kortversionen av vårdprogrammet och patientinformationen efter kirurgi har tagits bort.

Det reviderade vårdprogrammet syftar till att införliva nya rutiner och behandlingar i vården av melanompatienter och därmed successivt förbättra behandlingsresultat, överlevnad och livskvalitet.

Ta del av vårdprogrammet här.