Reviderat nationellt vårdprogram för sköldkörtelcancer

Sidan publicerades 15 juni 2017

Det nationella vårdprogrammet för sköldkörtelcancer har reviderats och finns nu publicerat på cancercentrum.se.

Vårdprogrammet riktar sig alla vårdmedarbetare med intresse för diagnostik och behandlingen av sköldkörtelcancer och innehåller även delar för primärvården och information till patienter.

Det är synkroniserat med det nyligen införda standardiserade vårdförloppet för sköldkörtelcancer och har anpassats till de reviderade riktlinjerna från American Thyroid Association (ATA) 2015.

Jämfört med tidigare version har det i huvudsak skett förändringar gällande papillär och follikulär sköldkörtelcancer, framför allt avseende de lägre riskgrupperna.

Nyheter i den nya versionen:

  • Den initiala riskgruppsindelningen har utökats från tre till fyra grupper.
  • Förtydligande har gjorts angående indikation och behandlingsintention med radioaktivt jod.
  • Förebyggande central lymfkörtelutrymning vid lågrisk papillär tyreoideacancer kan undvikas, förutsatt att ingen spridning till lymfkörtlar har kunnat hittas före eller under operation.
  • Förnyad riskvärdering 6–9 månader efter avslutad primärbehandling ska ske baserat på patientens behandlingssvar.
  • Behandling med tyrosinkinashämmare (TKI) har definierats ytterligare.
  • Graden av långvarig TSH-suppression är justerad. Nivåerna anpassas bland annat till patientens kardiovaskulära riskprofil.
  • Avsnitten om omvårdnad och rehabilitering har utökats.

Bygger på bästa möjliga kunskap

Vårdprogrammet bygger på bästa möjliga kunskap och ger rekommendationer om utredning, klassificering, behandling, rehabilitering och uppföljning. Det ska ses över med tvåårsintervall och revideras vid behov av den nationella vårdprogramsgruppen.

Syftet är att bidra till en jämlik och god vård till alla patienter och att successivt förbättra behandlingsresultat, överlevnad och livskvalitet.

Ta del av vårdprogrammet här.