"RCC-modellen ett föredöme"

Sidan publicerades 6 juli 2017

Cancerstrategin och RCC lyftes fram som ett föredöme under Cancerdagen i Almedalen. En så gott som fullsatt aula fick höra positiva politiker och andra paneldeltagare lovorda RCCs arbete. Nivåstrukturering, nationella kunskapsstöd och standardiserade vårdförlopp nämndes som goda exempel.

Paneldeltagarna Emma Henriksson, Johan Fält, Vuokko Elner och Dag LarssonTre bärande delar av RCCs arbete var uppe till diskussion under årets cancerdag; standardiserade vårdförlopp, samlad kunskapsstyrning och kortare väntetider. Vid samtliga tre seminarier konstaterade paneldeltagarna att inrättandet av regionala cancercentrum har betytt mycket för den positiva utvecklingen inom cancervården.

Kan användas i andra delar av vården

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län, menade bland annat att RCCs sätt att arbeta med nationella vårdprogram, där mycket av jobbet görs av de som ska använda dem, har varit kraftfullt. Den modellen kan användas inom andra delar av vården.

Olivia Wigzell och Gunilla GunnarssonSocialstyrelsens GD Olivia Wigzell fyllde på med hur viktiga de regionala och lokala processledarena varit för förankringen och hur RCC lyckats engagera patienter och närstående i utvecklingsarbetet. Hon berättade också att myndigheten tittat på hur RCC arbetat med att koncentrera högspecialiserade åtgärder, nu när de utformat och överlämnat sitt förslag till arbetsmodell för nationell nivåstrukturering till Socialdepartementet.

Bra kan bli ännu bättre

Men det som är bra kan också bli ännu bättre. Vuokko Elner, patientföreträdare från patient- och närståenderådet vid RCC Väst, framförde att det är för många ”bör” i vårdprogrammen. Det ska vara fler ”ska” menade hon, och påpekade också att vårdprogrammen borde göras mer tillgängliga för patienterna, till exempel via 1177.se.

Det var också tydligt under den inledande delen av dagen, då Sveriges införande av standardiserade vårdförlopp jämfördes med hur långt man kommit i Danmark och Norge, att vi har en hel del kvar att göra.

Ska Sverige nå målen; att 70 procent av patienterna som fått en cancerdiagnos ska vara utredda enligt SVF om det finns ett SVF för berörd diagnos och att 80 procent av SFV-utredda patienter har fått starta behandling inom maximal ledtid, krävs ett fortsatt uthålligt och tålmodigt arbete på såväl lokal som regional och nationell nivå.

Politisk enighet mellan blocken

Under den avslutande delen av dagen, regeringens rundabordssamtal om framtidens utmaningar i cancervården, lyfte sjukvårdsministern Annika Strandhäll fram det goda samarbete mellan regeringen, myndigheter, SKL, landsting och regioner som präglat hela arbetet med nationella cancerstrategin.

Annika StrandhällBåde hon och andra politiker menade att den politiska enighet som rått mellan blocken när det gäller satsningarna på cancervården har bidragit stort till de framgångar RCC nått.

Dag Larsson, landstingsråd i Stockholm och ordförande i SKLs sjukvårdsdelegation, var en av många under det andra seminariet som påpekade att det är viktigt att såväl staten som landstingen tar till vara de landvinningar som gjorts på cancerområdet även i den nya struktur för nationell kunskapsstyrning som nu ska växa fram.
– Man har lyckats arbeta nära både profession och patienter och har åstadkommit ett imponerande arbete, menade han.

Gunilla Gunnarsson, avgående ordförande för RCC i samverkan, var glad och nöjd över all uppskattning som RCCs visades.
– Ge RCC fortsatt statligt stöd och låt RCC fortsätta vara en experimentverkstad för utveckling. Det finns mycket mer att göra och där kan RCC fortsätta att vara med och visa vägen, sa hon och avslutade Cancerdagen i Almedalen 2017.

Dokumentation och foto: Lasse Nyman, KommuniMera