Reviderat nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede

Sidan publicerades 13 januari 2017

Vårdprogrammet har ett tydligare fokus på palliativ vård i livets slutskede. Det lyfter patienter och närståendes behov under den senare delen av en icke botbar sjukdom, det vill säga palliativ vård i livets slutskede.

- Detta reviderade vårdprogram har ett tydligare fokus på palliativ vård i livets slutskede även om det inte går att dra någon skarp gräns när det gäller patienternas behov, som kan vara stora i såväl tidiga som sena sjukdomsskeden säger, Carl Johan Fürst, professor och överläkare Palliativt Utvecklingscentrum vid Lunds universitet och Region Skåne, ordförandre för vårdprogrammet palliativ vård. 

Revideringar

Några större förändringar har inte skett förutom en viss omstrukturering av kapitlen. Märkbara revideringar återfinns främst i kapittel:

  • 11, Att arbeta strukturerat med palliativ vård.
  • 14, Omvårdnad i livets slutskede.
  • 15, Döendet ur olika sjukdomsperspektiv.
  • 21 Farmakologisk smärtlindring i livets slutskede.

Vårdprogrammet är även i denna version relativt omfattande vilket beror på önskan att förmedla en helhetssyn på patienten och de närstående, det vill säga ett palliativt förhållningssätt.  

Om vårdprogrammet för palliativ vård

Det vänder sig främst till alla professioner och vårdformer där svårt sjuka och döende människor vårdas, oavsett diagnos. Det gäller för landsting, kommuner och primärvård.

Ambitionen, på lång sikt, är att integrera den palliativa vårdens förhållningssätt och kompetens allt tidigare i olika sjukdomsförlopp. Det kortsiktiga målet är att erbjuda patienter och närstående god vård under livets allra sista tid.

Läs hela vårdprogrammet för palliativ vård här.

Om palliativ vård

Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och närstående som drabbas av problem som kan uppstå vid livshotande (icke botbar) sjukdom. Palliativ vård förebygger och lindrar lidande genom tidig upptäckt, noggrann analys och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och existentiella problem.