Nytt vårdprogram för prevention av livmoderhalscancer

Sidan publicerades 27 januari 2017

Ett nytt nationellt vårdprogram för prevention av livmoderhalscancer finns nu publicerat på cancercentrum.se. Det innehåller bland annat rekommendationer om kallelseverksamhet, provtagning, behandling av cellförändringar, kvalitetskrav på verksamheterna och utbildningsinsatser.

I juni 2015 publicerade socialstyrelsen nya rekommendationer om screening för livmoderhalscancer. Sedan dess har det pågått förberedelser nationellt och regionalt för att det nya screeningsprogrammet ska införas på ett patientsäkert och effektivt sätt. Den nationella arbetsgruppen för prevention av livmoderhalscancer fick i uppdrag av Regionala cancercentrum i samverkan att ta fram ett nationellt vårdprogram utifrån de nya rekommendationerna för screening. Arbetet är nu färdigt, och det nya vårdprogrammet finns publicerat på cancercentrum.se.

Ta del av det nya vårdprogrammet

- Från landstingssidan och professionen har det varit ett stort tryck att ta fram detta vårdprogram, säger arbetsgruppens ordförande Björn Strander. HPV-baserad screening är effektiv men komplicerar processerna på flera sätt. Arbetstempot har varit högt och vi är  glada och stolta att presentera Sveriges första nationella vårdprogram inom området.

Stöd och utbildningsmaterial

För att landsting och regioner ska få stöd i att införa det nya screeningprogrammet på ett effektivt och säkert sätt har ett samordningsprojekt pågått under 2016. Projektet har skett på både nationell och regional nivå. Bland annat har den nationella mallen med kallelse- och svarsbrev uppdaterats, ett omfattande utbildningsmaterial har tagits fram och planering pågår för en webbaserad utbildning som beräknas vara klar i juni. 

Landsting och regioner har tagit fram projektplaner för utbildningsinsatser lokalt, lokala kontaktpersoner har utsetts och en förstudie har genomförts för att utreda förutsättningar och möjligheter att hantera nödvändig patientinformation över landstingsgränser. Det har även tagits fram en teknisk designspecifikation, som kan användas när HPV-analys införs och det behöver göras anpassningar i befintliga IT-stöd. Dessutom har en checklista tagits fram som stöd för sjukvårdshuvudmännens planering av införandet.