Nya föreskrifter i cancerregistret

Sidan publicerades 12 januari 2017

Från den första januari gäller nya föreskrifter och allmänna råd om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens cancerregister. För uppgiftslämnare i sjukvården innebär de nya föreskrifterna små skillnader jämfört med tidigare.

I Sverige finns sedan 1958 ett nationellt cancerregister på Socialstyrelsen som används för att kartlägga cancersjukdomars förekomst i befolkningen och för att följa förändringar över tid. Registret utgör även en bas för klinisk och epidemiologisk forskning, beräkning av indikatorer på cancervårdsområdet samt möjliggör internationella jämförelser.

Viktigaste skillnaderna

De viktigaste skillnaderna i de nya föreskrifterna är att det tydligare beskrivs att nya uppgifter som bekräftar eller förtydligar en diagnos eller sjukdomstillstånd alltid ska rapporteras på nytt.  Det framgår också tydligare att det är varje vårdgivares ansvar att se till att det finns de processer och rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten kan uppfylla sin uppgiftsskyldighet.

Uppgiftsskyldighet

Uppgiftsskyldigheten till cancerregistret gäller all svensk hälso- och sjukvård. Samtliga vårdgivare i Sverige ansvarar för att rapportera tumörer och tumörliknande tillstånd och anmälan görs till regionalt cancercentrum för kodning och vidarebefordran till det nationella registret på Socialstyrelsen. Uppgiftsskyldigheten gäller oavsett verksamhet. Den gäller alltså även i till exempel primärvården, kommunal hälso- och sjukvård och för privata vårdgivare.

Anmälan

Anmälan ska göras oavsett vilken typ av undersökning som ligger till grund för diagnosen. Om diagnosen ställts på olika sätt, till exempel både kliniskt och morfologiskt, ska uppgifter lämnas från alla diagnostiserande enheter.