Första PROM-enkäten registrerad i patientöversikten prostatacancer

Sidan publicerades 17 februari 2017

Nu har första patienten någonsin registrerat en PROM-enkät elektroniskt och tillsammans med sin läkare fått se resultatet direkt i patientöversikten prostatacancer (PPC).

Arne Christoffersson med frun, den första patienten som registrerat en PROM-enkätPROM-enkäter (Patient Related Outcome Measures) mäter patientrelaterade utfallsmått och används för att samla in information om patientens aktuella hälsotillstånd (symtom och livskvalitet). I Patientöversikten prostatacancer (PPC) genereras en unik kod för varje patient. Inför mottagningsbesöket hos läkare eller sjuksköterska använder patienter med avancerad prostatacancer koden för att logga in på en enkätsida med 17 PROM-frågor, vilka kan besvaras antingen hemifrån eller på läkarmottagningen. Enkätsvaren presenteras sedan grafiskt i patientöversikten vid besöket och läkaren kan därigenom lättare fånga upp och hantera de problem som mannen besväras av. Patientöversikt prostatacancer

Patientöversikten är en del av nationella prostatacancerregistret (NPCR) och finns på INCA-plattformen. PPC ger snabbt en helhetsbild av det komplicerade sjukdomsförloppet och läkemedelsbehandlingen vid avancerad prostatacancer. Aktuella data för sjukdomshistoria, sjukdomsstatus, laboratoriedata, undersökningar, behandlingar, biverkningar, symtom och livskvalitet sammanfattas grafiskt.

- Patientöversikten ger oss tillgång till systematisk information om behandling med nya läkemedel och effekten av behandlingen i realtid. Den skapar förutsättningar för att patienten får rätt behandling vid rätt tidpunkt och för jämlik vård i Sverige, säger Ingela Franck Lissbrant, vice ordförande i NPCR.

Patientöversikter finns även för njurcancer och lungcancer. Regionala cancercentrum har inlett arbetet med att utveckla generisk patientöversikt för andra diagnoser bland annat att användas för spridd bröstcancer. Nationella prostatacancerregistret (NPCR) har varit föregångare och är först att ha patientöversikten med PROM på plats. PPC arbetet har skett i ett nära och tvärprofessionellt samarbete mellan onkologer, urologer och sjuksköterskor i vården, konstruktörsteamet på RCC Uppsala Örebro och arbetsgruppen för patientöversikten prostatacancer.

Läs mer om PPC på NPCR hemsida och på cancercentrum.se