Utmaningar inom området cancerläkemedel

Sidan publicerades 4 december 2017

En kartläggning av cancerläkemedelsområdet från Vårdanalys påvisar utmaningar kring införande, användning och uppföljning av cancerläkemedel. För att underlätta för sjukvården att registrera användningen av läkemedel i cancervården, inför RCC i samverkan ett nytt register.

Vårdanalys rapport visar att cancerläkemedelsområdet befinner sig i en dynamisk utvecklingsfas med nya behandlingsalternativ som har introducerats. Men inom införande och uppföljning finns regionala skillnader vad gäller tidpunkten för introduktion och försäljningen av flera cancerläkemedel.

Vårdanalys konstaterar också att uppföljningen av cancerläkemedel inte är ändamålsenlig. Dels saknas på nationell nivå möjligheter att följa upp användningen av rekvisitionsläkemedel på individnivå, dels varierar möjligheterna att följa upp cancerläkemedel i kvalitetsregistren.

Nytt register för cancerläkemedel

För att få ökad kunskap om hur cancerläkemedlen används har behovet av en överenskommen, fungerande lösning för nationell uppföljning varit stor. Därför beslutade RCC i samverkan att starta ett nytt register för cancerläkemedel från den 1 september i år.

– I kombination med data från RCC Stockholm Gotlands regionala register och de fem nya regionala register som RCC nu startar upp, får vi för första gången en reell möjlighet att följa upp användningen av cancerläkemedel på nationell nivå, säger Freddi Lewin, ordförande i NAC, RCCs nationella arbetsgrupp för cancerläkemedel.

– Vi planerar för två årliga nationella sammanställningar och vi hoppas att vi får igång registreringen i tid för att kunna presentera den första rapporten våren 2018, fortsätter Freddi Lewin.

Kvalitetsregister för nya läkemedel