Överenskommelse 2018 om kortare väntetider i cancervården

Sidan publicerades 15 december 2017

SKL och staten har träffat en överenskommelse för 2018 om att fortsätta korta väntetiderna i cancervården. Överenskommelsen omfattar totalt 447,5 miljoner kronor, varav 391 miljoner utgör stimulansmedel till landstingen. I överenskommelsen avger regeringen en avsiktsförklaring för sitt långsiktiga arbete med cancervården efter 2018.

SedlarSKL och regeringen tillkännagav idag överenskommelsen om att genomföra det avslutande året i den fyraåriga satsningen för kortare väntetider i cancervården. Av överenskommelsens totalt 447,5 miljoner kronor utgör 391 miljoner stimulansmedel till landstingen för fortsatt införande av det nationella systemet med standardiserade vårdförlopp (SVF).

Tre ytterligare SVF ska införas under 2018, för diagnoserna buksarkom, neuroendokrina buktumörer och vulvacancer. Liksom tidigare ingår att SKL ska fortsätta arbetet med stöd för Regionala cancercentrum i samverkans arbete, utveckling av nationella vårdprogram och fortsatt arbete med nivåstrukturering.

Andra områden som regeringen och SKL är överens om att satsa på under 2018 är bland annat utveckling av patientinformation om och uppföljning av cancerläkemedel, stöd till införande av Min vårdplan och insatser för prevention och tidig diagnostik av hudcancer.

Avsiktsförklaring om framtida stöd till cancervården

Ett nytt inslag i överenskommelsen är regeringens avsiktsförklaring för sitt fortsatta arbete med cancervården. Avsiktsförklaringen bygger på slutsatserna från regeringens Rådslag om framtidens cancervård som genomförts under 2017, och utgör en första avisering om regeringens långsiktiga inriktning för stödet till cancervårdens utveckling.

Regeringen anser att

  • den inriktning som anges i den nationella cancerstrategin ska bibehållas och vara vägledande även för det fortsatta arbetet,
  • det behövs ett fortsatt nationellt perspektiv och arbete för att cancervården ska bli mer jämlik och jämställd över hela landet,
  • cancervården har en nyckelroll i sjukvården och därför bör fortsätta vara ett föredöme för övrig vård,
  • det behövs ett fortsatt arbete med nationell och regional samverkan genom de regionala cancercentrumen, men att RCCs arbete inte på samma sätt som tidigare behöver vägledas av de tio kriterierna för etableringen av RCC.

– Det är förstås mycket glädjande att regeringen på detta sätt uttrycker att den vill fortsätta stödja RCC och cancervården även efter att nuvarande satsning tar slut. Det känns som ett erkännande till alla som varit involverade och engagerade i cancervården och arbetet med cancerstrategin. Och det öppnar för en möjlig fortsättning på det viktiga arbete vi påbörjat tillsammans men som det också finns väldigt mycket kvar av att göra. Det var nog den bästa julklapp Sveriges cancerpatienter och svensk cancervård kunde få just nu, säger Beatrice Melin, cancersamordnare vid SKL och ordförande för RCC i samverkan.

391 miljoner som stimulansmedel till landstingen

Överenskommelsen för 2018 omfattar totalt 447 500 000 kronor, avsedda att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna. Av de totala medlen går

  • 391 000 000 kronor ut som stimulansmedel till landstingen. 
  • 9 000 000 till SKL för nationellt stöd genom RCC i samverkan.
  • 18 000 000 kronor till regionalt stöd genom bl.a. RCC:s stödjande, stimulerande och sammanhållande arbete.
  • 29 500 000 kronor till övrigt arbete inom cancerområdet, bl.a. fortsatt utveckling av nationella vårdprogram och arbete med nationell nivåstrukturering.

Målet med överenskommelsen

Målet med överenskommelsen är förbättrad tillgänglighet inom cancervården genom kortare väntetider och minskade regionala skillnader. Införandet av SVF ska ge en mer sammanhållen vårdprocess kring patienten och öka nöjdheten hos cancerpatienterna, bland annat genom bättre information och mer delaktighet.

Arbetet med cancersatsningen ska bygga på utvecklingsarbetet inom ramen för nationella cancerstrategin och de regionala cancercentrumen. Satsningen ska också knyta RCC och landstingens linjeorganisation närmare samman för ännu bättre resultat i cancervården.

Insatserna i överenskommelsen ska bli en integrerad del av landstingens ordinarie verksamhet och resultaten av arbetet ska bli tydliga för såväl landsting som invånare och patienter. Erfarenheter, slutsatser och resultat ska så långt möjligt komma till nytta även på andra områden inom hälso- och sjukvården.

Överenskommelsen Kortare väntetider i cancervården 2018 (pdf)

Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården