Hantering av recidiv i SVF

Sidan publicerades 7 december 2017

RCC i samverkan har beslutat att standardiserade vårdförlopp (SVF) inte ska inkludera patienter som får recidiv (återfall) under pågående uppföljnings/kontrollprogram.

SVF ska endast omfatta de patienter som får den aktuella cancerdiagnosen för första gången och de som insjuknar igen efter ett avslutat uppföljnings- eller kontrollprogram.

Förenklar jämförelse mellan landsting

Det har hittills inte funnits någon vägledning om hur recidiv ska hanteras i de standardiserade vårdförloppen, och landstingen har därför hanterat dem på olika sätt. För att öka jämförbarheten mellan landstingen har RCC i samverkan beslutat att från och med 2018 ska alla recidiv hanteras på samma sätt i samtliga diagnoser.

Patienter som får ett recidiv under den tid då de ingår i ett uppföljningsprogram ska inte inkluderas i ett SVF. De patienter som har genomgått och avslutat ett uppföljningsprogram ska däremot inkluderas om de får recidiv. Riktlinjer för uppföljningsprogram finns i de nationella vårdprogrammen för respektive diagnos.

Skulle framtida utvärderingar av SVF peka på undanträngning av patienter som fått recidiv inom ramen för ett uppföljningsprogram kommer ovanstående beslut att omprövas.

SVF - kortare väntetider i cancervården