Arvid Widenlou Nordmark stärker RCC:s kvalitetsregisterarbete

Sidan publicerades 7 december 2017

Arvid Widenlou Nordmark är Regionala cancercentrums nye nationelle samordnare för kvalitetsregisterområdet, efter en tjänst som enhetschef för nationella riktlinjer på Socialstyrelsen. På uppdrag av RCC i samverkan ska han nu samordna arbetet med aktuella kvalitetsregister inom alla cancerdiagnoser och regioner. Arvid Widenlou Nordmark är också RCC Norrs representant i den grupperingen. Vi har ställt några frågor om hans arbete framöver.

Vilken funktion fyller nationella kvalitetsregister, eller bör fylla?

Arvid Widenlou-NordmarkInom cancerområdet har vi en stor styrka tack vare RCC:s samlade uppdrag med nationella vårdprogram, regionala processledare och kvalitetsregister. Det gör att vi därigenom kan bidra till en mer jämlik och kunskapsbaserad cancervård genom att resultat och information från registren ska kunna användas både i det lokala förbättringsarbetet men också som en del i underlag till vårdprogram och i utformningen av vården tillsammans med patienter.

Vad blir det viktigaste arbetet för dig med våra kvalitetsregister under 2018?

Då vill jag lyfta fram tre saker där jag tror att vi tillsammans kan ta några steg framåt under nästa år:

- Knyta ihop arbetet med nationella vårdprogram och kvalitetsregister ännu mer. I många fall hänger det ihop utmärkt redan idag och i andra fall så kan vi bidra till att det ska gå att följa upp om de insatser som rekommenderas i vårdprogrammen även erbjuds våra medborgare.

- Utveckling av automatiska överföringar från olika system till kvalitetsregistren. Det pågår några försök runt om i landet och jag tror att det är viktigt att vi kan fortsätta med det och även kunna visa på lyckade resultat för att komma framåt i denna viktiga del.

- Öka användningen av registerdata i det lokala förbättringsarbetet. Här tror jag två delar är avgörande, dels att registren är lyhörda för verksamhetens behov av utdata samtidigt som verksamheten kan tydliggöra vad de behöver, dels att inrapporteringshastigheten måste öka för att utdata ska vara så aktuell som möjligt och därigenom mer användbar. Det finns några goda exempel inom detta område som vi ska försöka sprida. Under 2018 kommer även utdata från registren att kunna presenteras i interaktiv form på www.cancercentrum.se via en samlad ingång - håll utkik efter detta!

Vilka blir de största utmaningarna i det arbetet?

Automatiska överföringar är komplext och utvecklingsförsök av det har pågått i många år både inom vårt område och andra områden. Så det är inte någon quick-fix men därför är det också nödvändigt att vi jobbar aktivt med det för att komma närmare hållbara lösningar!